Det här är Radiohjälpen

Filmteam spelar in en intervju med en kvinna sittandes på en trappa.
Foto: Finn Norgren

Radiohjälpen är en stiftelse och en del av public service i Sverige. Public service kallas radio eller tv som bedrivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället, och är producerad, finansierad och kontrollerad av allmänheten.

Radiohjälpen har funnits sedan 1939 och blev en stiftelse 1966. Det är den enda organisationen som får samla in pengar via publicservice. Därför omfattas Radiohjälpen av samma krav gällande opartiskhet, saklighet, otillbörligt gynnande, oberoende och integritet som de tre bolagen Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) och Sveriges Utbildningsradio (UR) som grundade stiftelsen.

Radiohjälpens uppdrag

Samordna och genomföra all insamlingsverksamhet inom svensk public service
Radiohjälpen driver årligen återkommande insamlingskampanjer samt katastrofinsamlingar. Detta sker framförallt i radio och tv och i nära samarbete med programbolagen. Utöver detta får Radiohjälpen löpande in gåvor och testamentsgåvor. Inom ramen för till exempel insamlingen Världens Barn samarbetar Radiohjälpen med svenska civilsamhällesorganisationer som bidrar med sina volontärer och nätverk.

Informera och folkbilda om biståndsfrågor
Att höja kunskapen om biståndsfrågor sker framför allt genom egna filmer som berättar om verksamheter som Radiohjälpen stödjer och som även belyser olika frågeställningar i de länder där verksamhet bedrivs, inklusive verksamheten i Sverige. Radiohjälpen bidrar också till folkbildning genom Utbildningsradions skolmaterial och deltagande i Sveriges Radios och Sveriges Televisions programverksamhet, som exempelvis Musikhjälpen.

Omvandla de insamlande medlen till kvalitativ verksamhet nationellt och internationellt
Radiohjälpen har inga egna projekt, utan omvandlar insamlade medel till kvalitativ verksamhet genom samarbete med en rad svenska organisationer och föreningar med verksamhet i Sverige och utomlands. Nationellt söker föreningar inom funktionsnedsättningsrörelsen bidrag till aktiviteter som möjliggör en aktiv fritid för sina medlemmar och redovisar efter genomförd aktivitet att medlen använts i enlighet med ansökan. Internationellt söker organisationer medel för specifika projekt och när verksamheten är genomförd redovisar de vad de har gjort och hur deras aktiviteter bidragit till att lösa det identifierade problemet.

Vårt långsiktiga mål

Radiohjälpen vill att alla människor ska ha möjlighet att förverkliga sina rättigheter. För att uppnå detta driver Radiohjälpen insamlingskampanjer och finansierar projekt med ett tydligt rättighetsperspektiv, eller som strävar efter att rädda liv och lindra nöd. Projekten ska alltid inkludera de mest utsatta och sårbara människorna, oavsett om det handlar om humanitärt arbete eller utvecklingssamarbete. Det rättighetsbaserade och humanitära arbetet ska utgå från internationella överenskommelser, så som konventionen om mänskliga rättigheter, barnkonventionen, de humanitära principerna och internationell humanitär rätt.

Alla internationella projekt som får stöd har utgångspunkt i att människor ska kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Under 2017 har Radiohjälpen framförallt gett stöd till projekt som säkerställer att barn i krig och konflikt ska kunna gå i skolan (Musikhjälpens tema 2016), projekt för barns rätt till trygghet, skydd, hälsa och utbildning (Världens Barn), samt humanitär verksamhet för att förhindra svält hos människor i bland annat Jemen, Sydsudan, Somalia, Nigeria, Etiopien och Kenya (Hungerhjälpen 2017).

Det nationella arbetet utgår bland annat från barnkonventionens artikel 23 ”Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor”. Radiohjälpen menar att både barn och vuxna med funktionsnedsättning ska ha samma rätt till en aktiv fritid som alla andra, men i praktiken kräver många aktiviteter extra resurser. För att skapa förutsättningar till en meningsfull och aktiv fritid ger Radiohjälpen stöd till föreningar vid bland annat lägerverksamhet, resor, utflykter och idrottande; aktiviteter som kräver resurser för både extra personal och anpassad utrustning.