Visselblåsartjänst

Visselblåsning

Vi strävar efter att driva Stiftelsen Radiohjälpen på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att missförhållanden som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning eller Radiohjälpens riktlinjer har vi inrättat en visselblåsarlösning.

I visselblåsarärenden samarbetar Radiohjälpen med 2Secure som är en utomstående och oberoende aktör. Alla anmälningar tas emot och hanteras av handläggare på 2Secure, specialiserade på visselblåsning. De har erfarenhet av utredningar och har global kapacitet om så behövs. 2Secure arbetar i samråd med Radiohjälpens visselblåsarkommitté. Alla bedömningar och beslut om åtgärder fattas av Radiohjälpens visselblåsarkommitté.

Vänligen observera att det enbart är personer med direkt anknytning till Radiohjälpens verksamhet som omfattas av skyddet i visselblåsarlagstiftningen (Lag 2021:890 om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden). Läs mer HÄR.

Rapportering via Radiohjälpens visselblåsarkanaler

Rapportering görs skriftligen via webbsidan wb.2secure.se eller muntligen via telefon på 0771-77 99 77. Du kan välja att vara anonym på båda dessa rapporteringskanaler. Önskar du rapportera via fysiskt möte, kan det begäras genom att registrera en anmälan på webbsidan wb.2secure.se. Det fysiska mötet hålls antingen med en representant från Radiohjälpen eller med Radiohjälpens leverantör för visselblåsartjänster 2Secure efter överenskommelse.  

Vid registrering av en ny anmälan på wb.2secure.se ska du uppge den för er unika koden RAO629 för att identifiera att det är för Radiohjälpen anmälan görs. På webbsidan ombeds du besvara ett antal frågor om det som anmälan rör. Du kan vara anonym och tilldelas ett unikt ärendenummer och ett lösenord som måste sparas för att aktivt kunna logga in på webbsidan och följa anmälan och kommunicera med handläggaren på 2Secure.  

När en anmälan registrerats behandlas den av erfarna handläggare på 2Secure, som kontaktar Radiohjälpens primära kontaktperson utifrån en förutbestämd kontaktlista med flera namn. Om den primära kontaktpersonen är föremål för anmälan kommer en annan person på kontaktlistan att informeras. Det är alltid Radiohjälpen som slutligen bedömer anmälan och avgör vilka åtgärder som ska vidtas. När du rapporterar till Radiohjälpens interna rapporteringskanaler har du rätt till skydd enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. 

Vid muntlig rapportering har du rätt att få kontrolläsa och rätta till eventuella felaktigheter i din anmälan. När du gör en anmälan via telefon får du inloggningsuppgifter för att följa din anmälan på wb.2secure.se. Önskar du i efterhand kontrolläsa samt eventuellt rätta till din anmälan så kan detta begäras genom webbportalen. Önskar du skriva under protokollet från din anmälan begärs även det genom webbportalen. En handläggare från 2Secure kommer att koordinera detta. I det fall du väljer att skriva under protokollet från din anmälan innebär det att 2Secure får kännedom om ditt namn/identitet. 2Secure värnar om din anonymitet och kommer inte att delge organisationen denna information. Du kan alltså, även om du önskar skriva under protokollet från din anmälan, fortsatt vara anonym gentemot Radiohjälpen.

Rapportering via externa visselblåsarkanaler

Utöver att rapportera till Radiohjälpens visselblåsarkanaler kan du rapportera externt till en behörig myndighet inom ett visst ansvarsområde eller någon av EU:s institutioner, organ och byråer. Även när du rapporterar externt har du rätt till skydd enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. 

För att se vilka myndigheter som utsetts till behöriga myndigheter och som upprättat externa rapporteringskanaler kan du läsa på Arbetsmiljöverkets hemsida HÄR.

Om det lagstadgade meddelarskyddet

Visselblåsarlagstiftningen, lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, ger dig som visselblåsare ett skydd givet vissa förutsättningar. Utöver möjligheten att anmäla misstänkta missförhållanden enligt visselblåsarlagstiftningen finns det även en rätt till meddelar- och anskaffarfrihet enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Det innebär att det är möjligt för en anställd (med vissa undantag) inom såväl privat som offentlig sektor att straffritt lämna annars sekretessbelagda uppgifter för publicering till massmedier som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.  

För anställda inom offentlig verksamhet eller annan verksamhet där meddelarskydd gäller enligt lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter eller offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns det även ett utökat skydd. Det utökade skyddet avser efterforskningsförbud och repressalieförbud.  

Efterforskningsförbudet innebär att en myndighet eller annat allmänt organ, som huvudregel, inte får efterforska vem som har lämnat ett meddelande för publicering.  

Repressalieförbudet innebär att det allmänna inte får vidta åtgärder som medför negativa konsekvenser för en enskild med anledning av att han eller hon har utnyttjat sin yttrande- och meddelarfrihet. 

Brott mot efterforsknings- och repressalieförbuden är straffbelagda med böter eller fängelse i högst ett år (3 kap. 4 § TF och 2 kap. 4 § YGL). 

I verksamheter där offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) är tillämplig får inte kvalificerade tystnadsplikter brytas. Vilka de kvalificerade tystnadsplikterna är framgår av sekretessbestämmelserna i OSL men hänför sig till exempel till känsliga uppgifter om hälsa och sjukvård, rikets säkerhet och brottsförebyggande arbete. Ansvarsfriheten gäller inte heller vid utlämnande av information om försvarsuppfinningar.