Årsberättelse 2022

Årsberättelse 2022

Foto: Kristina Henschen/Radiohjälpen

Att lindra nöden för Ukrainas folk

Så mycket samlade Radiohjälpen in totalt under 2022

Här kan du läsa hela årsredovisningen för 2022

Insamlat per kampanj

Radiohjälpsfonden: 141 274 000 kr

varav insamlingen för Ukraina: 134 569 178 kr

Världens Barn: 59 751 261 kr

Musikhjälpen: 56 076 584 kr

Kronprinsessan Victorias fond: 7 200 852 kr

Vi har gjort skillnad för nästan nio miljoner människor genom olika projekt

Internationellt

...har nåtts genom de 48 projekt Radiohjälpen finansierade internationellt 2022. Merparten av projekten är samfinaniserade med sökande organisation

Nationellt

...har nåtts genom de 101 nationella projekt Radiohjälpen finansierade 2022.

Antal länder

Radiohjälpen finansierar projekt både i Sverige och runt om i världen.

Sammanlagt 13 367 384 personer har sett de program och filmer där Radiohjälpen medverkat i SVT och SVT Play

Här kan du se några av dem

Radiohjälpens insamlings- och administrationskostnader i relation till intäkterna var...

3,8%

Så gör din gåva skillnad

Radiohjälpen beviljar medel för verksamhet både i Sverige och internationellt, tack vare allmänhetens gåvor. Läs mer om hur verksamhet genomförts under året både i Sverige och utomlands.

Världens Barn - för alla barns rätt till skola, hälsa och trygghet

Runt om i världen har många barn fått det allt svårare under året. En ökande hungersnöd och fattigdom slår hårt mot många barn, som fortfarande lider av att ha missat flera års utbildning på grund av covidpandemin. Därtill har det ryska anfallskriget mot Ukraina tvingat barn på flykt, liksom i flera andra konflikter runt om i världen. Extremväder har orsakat både torka och översvämningar, vilket förvärrat matosäkerheten på många platser.

Radiohjälpen stöttar genom kampanjen Världens Barn många projekt. Ett exempel är arbetet för utbildning och säkerhet för barn i flyktinglägret i Daadab, Kenya. Där arbetar ACT Svenska kyrkan med särskild inriktning på barn som lever med funktionsnedsättning, och deras möjlighet till skolgång. Abdi är ett av barnen som deltar i projektet för att barn ska fortsätta sin utbildning, istället för att arbeta. Deras socioekonomiskt utsatta situation utgör en risk för exploatering och att barn tvingas hoppa av skolgången. Projektet har nått över 36 000 barn under projektperioden.

Kampanjen Världens Barn samlade under året in 59,7 miljoner kr. Under 2022 har 22 organisationer beviljats medel från insamlingen året innan, sammanlagt 67,7 miljoner kr.

Musikhjälpen - för en tryggare barndom på flykt från krig

Årets tema för Musikhjälpen var “För en tryggare barndom på flykt från krig". 42 miljoner barn beräknas vara på flykt från krig och konflikter. Antalet barn som lider ökar i takt med allt fler konflikter runt om i världen. Därför samlade Radiohjälpen in medel för att bidra barns rätt till en trygg barndom, utbildning, skydd, och andra livsnödvändiga insatser.

Bland de projekt som fick stöd från insamlingen året innan, på temat ”För en värld utan barnarbete”, pågår 15 projekt som tilldelats stöd i elva länder.

Cirka 2 700 personer, de flesta barn, får stöd genom Radiohjälpen i Mali via organisationen Diakonia. Det övergripande målet är att främja barns rättigheter och bekämpa de värsta formerna av barnarbete genom att bland annat bygga kapacitet hos både familjer och ansvariga myndigheter. Tack vare stöd till utsatta hushåll kan barn återintegreras i skolan.

Kampanjen Musikhjälpen 2022 samlade under året in drygt 56 miljoner vid årets slut.

Akutinsamlingen för Ukraina räddar liv och lindrar nöd

I februari 2022 invaderade Ryssland grannlandet Ukraina i full skala. Miljontals människor har tvingats fly från sina hem och söka skydd i säkrare delar av landet, eller i andra länder för att undvika risken att skadas eller dö. Familjer har separerats. Särskilt sårbara är barnen som hamnar i otrygghet och nöd. De akuta behoven av mat, sanitet, vatten, sjukvård, psykosocialt stöd och skydd för människor som både lämnat och är kvar i Ukraina är enorma.

Tack vare allmänhetens gåvor till Radiohjälpens akutinsamling har nästan sex miljoner människor i Ukraina eller i angränsande länder fått hjälp.

Radiohjälpens stöd till Ukraina har under året omfattat elva projekt. Ett exempel är utdelningen av hygienartiklar, finansiellt stöd, mat och filtar, vid åtta center via organisationen PMU. Även hälsokontroller och samtalsstöd har erbjudits personer som tagit del av projektet. Genom projektet får cirka 440 000 personer stöd i Ukraina och mer än 170 000 personer i Polen.

Akutinsamlingen för civilbefolkningen i Ukraina samlade in 134,6 miljoner kr under 2022.

Kronprinsessan Victorias fond lockar till glädje och skratt

För att öka välmåendet hos nyanlända barn var organisationen Clowner utan Gränser snabbt på plats med aktiviteter på ett asylboende i Spånga. Hit evakuerades ett hundratal barnfamiljer från Afghanistan när talibanerna tog över makten. Lekar, skratt och samarbetsövningar blir extra viktiga då många av barnen inte har något att göra på fritiden. Kronprinsessan Victoria besökte boendet i samband med att en återkopplande film spelades in.

Radiohjälpen stöttar clownernas verksamhet vid tre behandlingscenter, bland annat center för krigsskadade och torterade människor. På centren behandlas vuxna som kommit till Sverige på flykt, samtidigt som deras barn får delta i regelbundna lekfyllda aktiviteter eller läger. Övningarna anpassas så att alla kan delta. Aktiviteterna syftar till att öka välmåendet för barn som befinner sig i en utsatt situation med stor risk för psykisk ohälsa. De deltagande barnen saknar ofta möjlighet att delta i fritidsaktiviteter av ekonomiska skäl. Flera barn går inte på förskola eller fritidsverksamhet då deras föräldrar är arbetslösa.

7,2 miljoner samlades in till Kronprinsessan Victorias fond. Under året har 50 projekt beviljats och drygt 8 000 barn och unga väntas nås. Radiohjälpen stöttar även Fritidsbanken som är ett projekt med utlåning av idrottsutrustning, där 168 000 barn och unga väntas nås.

Radiohjälpen gör skillnad i Sverige

Nationellt stöttar Radiohjälpen vuxna med funktionsnedsättning och deras fritidsaktiviteter. Insamlingen sker via Radiohjälpsfonden som även kan stötta internationella projekt som akutinsamlingen till Ukraina eller andra katastrofer.

Den som drabbats av afasi har ett livslångt behov av att träna sin språkliga förmåga. Stroke är den vanligaste orsaken. Afasiförbundet Stockholms län arrangerar studiecirklar i språklig stimulans på Afasi-Center som är en mötesplats för drabbade och närstående. De får också tips och råd som kan underlätta vardagen.

Här finns grupper för sång, gymnastik och till exempel måleri. Till centret kommer deltagarna ofta flera gånger i veckan för att delta i aktiviteterna. Många lever väldigt isolerade och ensamma då funktionsnedsättningen innebär svårigheter att kommunicera. Flera av deltagarna har en helt eller delvis förlamad sida av kroppen och behöver därför praktisk hjälp vid sina besök på centret.

Syftet med aktiviteterna är att öka livskvalitén genom gemenskap och språklig stimulans, bryta social isolering och inspirera till fysisk aktivitet.

Från Radiohjälpsfonden finansierades 49 projekt för vuxna med funktionsnedsättning och med nästan 2 000 deltagare.

Idrott är mer än bara idrott - fotboll ger styrka att forma sin egen framtid

Runt om i Sverige finns särskilda fotbollslag för att stärka spelarnas fysiska och psykiska hälsa genom att skapa trygga platser och en stödstruktur.

Radiohjälpens insamling via Radiosportens Jerringspris och Idrottsgalan stöttar bland annat Futebol dá forças fotbollsträning med stödsamtal för tjejer 6–18 år. Projektets syfte är att stärka fotbollstränarnas kapacitet och förmåga att arbeta hälsofrämjande, skapa en miljö där tjejer kan få vara sig själva utan den press de kan känna i andra sammanhang. Projektet syftar även till att säkerställa att de flickor som nås av projektet också är de som föreningslivet annars inte når, som till exempel HBTQAI+-personer, de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt flickor i migration. En framgångsfaktor har varit att en stor andel fotbollstränare själva tillhör minoritetsgrupper.

Radiohjälpens insamling för psykisk hälsa genom idrott beräknas ha stöttat 6 900  personer i Sverige genom två olika projekt. 1,5 miljoner kr har sammanlagt fördelats.

När det inte går som tänkt...

…kan projekt behöva planeras om. Även om vi på Radiohjälpen tillsammans med våra samarbetsorganisationer och föreningar gör ett grundligt arbete för att försäkra oss om att projekt och aktiviteter ska bli av som planerat, blir det inte alltid som det var tänkt.

Här kan du läsa om några exempel när det inte riktigt blev som planerat

Agenda 2030 - så bidrar Radiohjälpen till FN:s globala hållbarhetsmål

Genom Agenda 2030 har världen enats för att skapa rättvisa, fred och en hållbar utveckling för alla människor i världen. För de flesta människor runt om i världen har pandemin fått betydande konsekvenser och påverkat samhällsutvecklingen.

Håll muspekaren över de olika ikonerna för att se vilka olika globala mål som Radiohjälpens internationella beviljade projekt inom insamlingarna Världens Barn och Musikhjälpen bidragit till under året. Ett projekt kan arbeta med flera olika mål samtidigt.

Nationellt är det svårt att bedöma genomslaget för funktionshinderperspektivet i arbetet med hållbar utveckling. I Sverige finns utmaningar som rör bland annat brister inom hälsa, utbildning, arbete och jämlikhet, det vill säga frågor som rör vardagen för personer med funktionsnedsättning.

Mål 1: Ingen Fattigdom
Mål 1: Ingen Fattigdom
 • Världens Barn: sju projekt
 • Musikhjälpen: elva projekt
Mål 2: Ingen hunger
Mål 2: Ingen hunger
 • Världens Barn: sex projekt
 • Musikhjälpen: sju projekt
Mål 3: God hälsa och välbefinnande
Mål 3: God hälsa och välbefinnande
 • Världens Barn: sexton projekt
 • Musikhjälpen: fem projekt
Mål 4: God utbildning för alla
Mål 4: God utbildning för alla
 • Världens Barn: fjorton projekt
 • Musikhjälpen: tolv projekt
Mål 5: Jämställdhet
Mål 5: Jämställdhet
 • Världens Barn: tretton projekt
 • Musikhjälpen: elva projekt
Mål 6: Rent vatten och sanitet
Mål 6: Rent vatten och sanitet
 • Världens Barn: tre projekt
Mål 7: Hållbar energi
Mål 7: Hållbar energi
 • Världens Barn: ett projekt
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Världens Barn: två projekt
 • Musikhjälpen: tio projekt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Inga projekt
Mål 10: Minskad ojämlikhet
Mål 10: Minskad ojämlikhet
 • Världens Barn: tio projekt
 • Musikhjälpen: sex projekt
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
 • Inga projekt
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
 • Inga projekt
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
 • Världens Barn: två projekt
 • Musikhjälpen: ett projekt
Mål 14: Hav och marina resurser
Mål 14: Hav och marina resurser
 • Inga projekt
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
 • Världens Barn: ett projekt
 • Musikhjälpen: ett projekt
Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
 • Världens Barn: nio projekt
 • Musikhjälpen: sex projekt
Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap
Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap
 • Världens Barn: två projekt
 • Musikhjälpen: två projekt
Globala målen för hållbar utveckling
Globala målen för hållbar utveckling

  Tack från generalsekreteraren

  Vad gjorde du när nyheten nådde dig om att kriget brutit ut? Vad var känslan som dröjde sig kvar, efter mer än ett år av grymheter och förluster?

  Morgonen när den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina meddelades greps många av en djup förtvivlan. Men strax började också något annat. Vårt land började bubbla och sjuda av en vilja över att göra skillnad.

  Under detta krigsår har vi på Stiftelsen Radiohjälpen arbetat för att möta detta livsbejakande engagemang. Två dagar efter invasionen hade vi lagt om verksamheten och kunde i Melodifestivalen starta vår Ukraina-insamling. Gensvaret var enormt. Tack vare allmänhetens gåvor har Radiohjälpens stöd kunnat nå cirka sex miljoner människor i nöd, både i Ukraina och i angränsande länder dit människor flytt.

  Värdet av detta engagemang speglas hos så många människoöden som jag möter under min projektresa in i kriget, hösten 2022. Imponerande personer arbetar för att återta en normalitet, bekämpa sin rädsla genom handling och fortsätta kämpa för rätten till mänsklig värdighet.

  På en grundskola i staden Irpin har skolbyggnaden renoverats efter massiv raketbeskjutning. Eleverna berättar att de inte vill något hellre än att gå i skolan, trots att de måste gå i skift eftersom skyddsrummen inte har plats för alla barn och personal vid flyglarm. Deras lärare förklarar att barnen saknar sina tidigare liv, innan invasionen. Kriget har gjort barnen vuxna tidigt, säger läraren. Skolan har blivit som en andra familj och fått en annan betydelse.

  Det finns händelser som du aldrig glömmer och som du förmodligen aldrig kan eller ens ska glömma. Sådana som ändrar inte bara ditt eget liv, utan en hel världs. Allmänhetens engagemang visar att Ukrainas folk inte står ensamma- och att vi tillsammans kan rädda liv och lindra nöd- och genom detta göra de allra tyngsta upplevelserna ljusare för både andra och för oss själva. Tack för att du är med.