När kriget gör det svårt att arbeta

I svåra kontexter präglade av krig och konflikt, där många människor är i behov av akut humanitärt stöd för sin överlevnad, gör flera av Radiohjälpens partnerorganisationer skillnad. I dessa utmanande områden planeras projekt för att nå de allra mest sårbara. Att bistå med humanitärt stöd till de mest sårbara människorna i krig innebär alltid svåra utmaningar vilket våra partnerorganisationer fått erfara i exempelvis Ukraina.

Den ovissa utvecklingen av den ryska invasionen försvårar för hjälporganisationerna och deras arbete. Det kan försenas på grund av explosioner, strömavbrott, avstängda områden eller andra osäkra förutsättningar som påverkar möjligheterna att bedriva verksamhet, och kräver viss flexibilitet. I dialog med Radiohjälpen har projekten planerats om för att kunna genomföras i området eller riktas om till andra närliggande områden där behoven också var mycket stora, och där organisationen fortfarande kunde nå den mest sårbara befolkningen.

Dessa typer av omställningar är ibland nödvändiga i mycket komplexa kontexter för att hjälp ska kunna nå fram. Vid sådana förändringar av projekt förs alltid en dialog mellan Radiohjälpen och den organisation som beviljats stöd.

Kvalitetssäkring genom stickprov

Varje år genomför Radiohjälpen stickprov av beviljade medel. 2022 anlitades revisorerna PwC för att genomföra granskningen. 31 föreningars redovisningar av bidrag beviljade under 2020 valdes ut.

Resultatet av granskningen medförde att två föreningar fick återbetala utbetalda bidrag då underlag för granskningen uteblev, dessutom fanns synpunkter på ytterligare åtta redovisningar. Radiohjälpen förde dialog med föreningarna om förtydliganden då felaktigheter i vissa fall uppstått på grund av okunskap. För två av föreningarna avslogs nya ansökningar med hänvisning till att interna rutiner behöver förbättras innan nya medel kan sökas från Radiohjälpen.

Även om PwC inte ser några tecken på att aktiviteterna inte skulle ha ägt rum ställer resultatet av stickproven frågor om hur bidragen säkrast ska hanteras framöver. Beslut fattades att under 2023 inte betala ut beviljade bidrag under 100 000 kr förrän Radiohjälpen har kunnat godkänna redovisningen. Tidigare har bidrag kunnat rekvireras innan aktiviteterna startar. Försöket ska utvärderas.

När villkoren för användningen av Radiohjälpens bidrag inte följts

Innan en ansökan beviljas bidrag kontrollerar Radiohjälpen att sökande uppfyller kriterierna, har bifogat begärda handlingar till sin ansökan och att eventuella tidigare redovisningar har inkommit i tid och kunnat godkännas. Vid beviljade belopp på 100 000 kr och över, och för tvååriga bidrag, skrivs ett avtal som reglerar medelsanvändningen där slutrapporten ska granskas av en oberoende revisor. Vid redovisningar av lägre belopp ska uppkomna kostnader styrkas av fakturor/kvitton.

I ett fall var flera av de insända handlingarna för att styrka kostnaderna undermåliga och kunde inte godkännas. Det resulterade i att delar av det beviljade bidraget krävdes tillbaka och återbetalades. I ett annat fall hade den granskande revisorn påpekat brister i organisationens interna kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Radiohjälpen krävde därför åter hela det utbetalda bidraget. Dessa åtgärder är nödvändiga för att Radiohjälpen ska kunna säkerställa att bidragen används enligt beslut.

Vi använder cookies på denna hemsidan för att skapa en bättre upplevelse för våra besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies