Årsberättelse 2021

Årsberättelse 2021

Foto: Simon Mogren

2021 - ett år med barnen i fokus

När människor tvingas på flykt eller när pandemin slår till är det alltid barnen som drabbas hårdast. Tack till dig som gjort skillnad via Radiohjälpen under 2021.

Så mycket samlade Radiohjälpen in totalt under 2021

Här kan du läsa hela Radiohjälpens årsredovisning för 2021

Insamlat per kampanj

Världens Barn: 69 704 496 kr

Musikhjälpen: 58 028 355 kr

Radiohjälpsfonden: 14 240 864 kr

Kronprinsessan Victorias fond: 5 611 052 kr

Särskilda medel: 694 715 kr

Vi har gjort skillnad för mer än tretton miljoner människor genom olika projekt

Internationellt

...har nåtts genom de 44 projekt Radiohjälpen finansierade internationellt 2021. Merparten av projekten är samfinaniserade med sökande organisation.

Nationellt

...har nåtts genom de 159 nationella projekt Radiohjälpen finansierade 2021.

Antal länder

Radiohjälpen finansierar projekt både i Sverige och runt om i världen.

12 089 604 personer har sett Radiohjälpens filmer eller program i SVT och SVT Play under 2021

Här kan du se några av Radiohjälpens filmer 2021

Radiohjälpens insamlings- och administrationskostnader i relation till intäkterna var...

6,8%

Så gör din gåva skillnad

Radiohjälpen beviljar medel för verksamhet både i Sverige och internationellt. Pandemin har fortsatt att påverka de projekt som Radiohjälpen finansierar med allmänhetens gåvor. Läs mer om hur verksamhet genomförts under året både i Sverige och utomlands.

Musikhjälpen: I pandemins spår är lidandet stort

En god hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet. Det är också en förutsättning för människor för att kunna nå sin fulla potential, bidra till ett samhälles utveckling och för att minska fattigdom. Även om stora framsteg har gjorts för alla människors rätt till vård saknar fortfarande mer än halva jordens befolkning tillgång till kvalitativ sjukvård. Coronapandemin har försvårat tillgången till grundläggande hälso- och sjukvård.

De projekt som beviljats medel från Musikhjälpen (2020) har bidragit till det övergripande temat för insamlingen det året: Ingen människa ska lämnas utan vård. Radiohjälpen stödde bland annat organisationen Svenska Röda Korsets hälso- och sjukvårdsarbete i Somalia. I stora delar av landet är tillgången till vård låg eller obefintlig, vilket gör att befolkningen är utsatt för risker. Vaccinationsgraden är låg. Sjukdomar som skulle kunna förebyggas riskerar att bli allvarliga och till och med livshotande. Genom Svenska Röda Korsets projekt förväntas omkring 90 000 personer i Somaliland och Puntland få tillgång till livsviktig vård via både fasta och mobila hälsokliniker.

Under året har Musikhjälpens insamling stöttat 13 projekt i 11 länder med medel från insamlingen året innan. Musikhjälpen 2021 hade temat "För en värld utan barnarbete" och slog rekord med 897 100 engagemang. Insamlingen resulterade i drygt 58 miljoner kronor i insamlade medel vid årets slut.

Världens Barn: Rätten att få gå i skolan även i pandemitider

Redan innan pandemin gick miljontals av världens barn inte i grundskolan. Detta trots att utbildning är en av de viktigaste faktorerna för fattigdomsminskning och för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är också en grundläggande mänsklig rättighet. I och med pandemins utbredning har skolgången försvårats för miljontals barn världen över.

I det svårtillgängliga och isolerade området vid Jamunafloden i nordvästra Bangladesh saknar många barn tillgång till regelbunden skolgång. Bristen på lärare är stor. De få skolor som finns tvingas ofta stänga ned. Återkommande översvämningar gör det svårt att ens ta sig till skolan. Här arbetar organisationen Erikshjälpen med Radiohjälpens stöd. De bedriver utbildningsverksamhet för personer som aldrig tidigare fått möjlighet att gå i skolan. Genom medel från Världens Barn-kampanjen räknar Erikshjälpen med att ge över 4 000 barn tillgång till skolgång och utbildning.

Kampanjen Världens Barn samlade 2021 in 69,7 miljoner kronor. Under året har 23 projekt tilldelats stöd i 25 länder.

Katastrofinsamling: Akuta behov i Afghanistan

Vardagen har länge varit svår i Afghanistan. Under 2021 året förvärrades situationen för en redan hårt utsatt befolkning. Många människor var i behov av akut hjälp som mat och sjukvård för sin överlevnad, samtidigt som talibanerna tog över landet. Radiohjälpen genomförde under sensommaren därför en akutinsamling för Afghanistan.

Med Radiohjälpens stöd driver organisationen Läkare Utan Gränser ett sjukhus i provinsen Khost. Sjukhuset är inriktat på mödravård, och de tar emot patienter dygnet runt. De stöttar även flera vårdcentraler belägna på svårtillgängliga platser för att öka tillgången till vård där det behövs som mest. Genom projektet räknas 320 000 personer nås med livsviktig och livräddande vård.

Under året har sammanlagt åtta humanitära projekt finansierats tack vare allmänhetens gåvor till Radiohjälpen. Fyra av dem återfinns i Afghanistan. Ytterligare fyra projekt har fått stöd för att lindra den akuta hungersnöden i Jemen och Etiopien. Tio miljoner kr har beviljats i akutstöd under året från Radiohjälpens insamlingar, bland annat genom Melodifestivalen.

Kronprinsessan Victorias fond: Ungdomar får hjälp med att bygga upp sin självkänsla

Att göra bestående skillnad i ungdomars liv och uppmuntra till en mer positiv och aktiv livsstil är syftet med stödet till stiftelsen Våga Va´ dig Själv. Deltagarna ska uppmuntras att våga vara sig själva och också låta andra vara sig själva.

Ungdomar från hela landet kan anmäla sig till läger med syftet att stärka självkänslan, självförtroendet och att motverka alla former av utanförskap som i sin tur kan leda till psykisk ohälsa. Deltagarna befinner sig ofta i sin vardag i ett utanförskap och får på lägren chansen att träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter. Sommarlägren hålls i Vettra och 2021 beräknas ca 500 ungdomar ha nåtts, under 2022 utökas antalet läger och träffar.

Kronprinsessan Victorias fond stödjer alla barns rätt till en aktiv fritid. Under året har 87 olika projekt tilldelats stöd. 79 projekt till fritidsaktiviteter för barn och unga, sex projekt för drabbade av pandemin varav ett projekt med samfinansiering från Radiohjälpsfonden och ytterligare två projekt från insamlingen Idrott är mer än bara idrott med samfinansiering från Radiohjälpsfonden. Drygt 5,6 miljoner kr har samlats in under året.

Radiohjälpsfonden: Funkisglädje i festival

Funkisfestivalen är en professionellt arrangerad melodifestival med en kombination av artister från funkisvärlden och musiker från den kommersiella världen. Resultatet blir en föreställning som berör och inspirerar, intresset är stort i målgruppen. Årets festival blev liksom året innan digital på grund av pandemiläget och direktsändes på Youtube. Från deltävlingar i 15 kommuner runt om i landet gick 18 artister vidare till finalen. En liten publik kunde erbjudas att vara på plats vid finalen. De flesta artisterna sjunger covers på kända låtar men även egenskrivet material finns med. Föreningen Funkisglädje beviljades 2020 bidrag för festivalen 2021 från Radiohjälpen.

Syftet med Funkisfestivalen är att skapa ett arrangemang som leder till att så många personer som möjligt med intresse för att sjunga ska få möjlighet att stå på scen och delta på sin egen nivå. Funkisfestivalen är en tillställning där alla är välkomna att ta plats och utrymme.

Idrottsgalan: Gatans Lag erbjuder en annan framtid

Genom regelbunden fotbollsträning och gemenskap skapas motivation och kraft hos deltagarna i föreningen Gatans Lag FF att själva förändra sin livssituation. Föreningen fortsätter att stötta de aktiva kvinnor som tränar i dag, fångar upp dem som tappades under pandemin samt erbjuder nya kvinnor att delta genom uppsökande arbete. Gatans Lag vänder sig till kvinnor i Göteborg och Stockholm som lever eller har levt i hemlöshet, missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa.

Idrott och rörelse har potential att bidra ytterligare till det allmänna välbefinnandet samtidigt som aktiva och tränare behöver ökad kunskap om psykisk ohälsa. Genom stöd till tre föreningar som arbetar mot psykisk ohälsa har insamlingen ”Idrott är mer än bara Idrott” vid Idrottsgalan kunnat göra skillnad.

Radiohjälpens insamling för psykisk hälsa genom idrott beräknas ha stöttat 7 779 personer i Sverige varav 792 vuxna genom tre projekt. 2,4 miljoner kr har fördelats. Två av projekten samfinansierades med medel från Kronprinsessan Victorias fonds särskilda satsning på psykisk hälsa för barn och unga.

Transplanterade barn har fått stöd under pandemin

Under året har Radiohjälpen stöttat transplanterade barn med familjer och de som väntar på organ. Stödet har möjliggjort bland annat digitala mötesplatser och stödsamtal. Stödet har gått via Jontefondens insamlingsstiftelse. De har ordnat digitala inspirationsföreläsningar och tipsat familjerna om hur de ska hantera skolan efter barnets långtidssjukdom. För att uppmuntra till rörelse på ett lekfullt sätt även för de svårast sjuka barnen ordnades digitala poängpromenader. Två fysiska träffar utomhus kunde genomföras under sommaren med största möjliga anpassning till smittläget. Familjerna har fått stöd i en svår tid och kunnat bryta ensamheten i isoleringen.

Under året inkom ytterligare medel till insamlingen för riskgrupper i pandemin som startades redan i mars 2020. De organisationer som då beviljats bidrag erbjöds att inkomma med en tilläggsansökan. Bidragen avsåg fortsatt stöd till riskgrupper i pandemin i Sverige, utifrån att vaccinationerna inte var på plats samt att inte alla kunde vaccinera sig.

Tio tilläggsansökningar till stöd för riskgrupper i pandemin beviljades totalt 9,4 miljoner kr och beräknas ha nått 11 773 barn och unga och 135 424 vuxna runt om i landet. Fem av ansökningarna beviljades stöd från Kronprinsessan Victorias fond och en ansökan delfinansierades från båda fonderna.

När det inte går som tänkt...

…kan projekt behöva planeras om. Även om vi på Radiohjälpen tillsammans med våra samarbetsorganisationer och föreningar gör ett grundligt arbete för att försäkra oss om att projekt och aktiviteter ska bli av som planerat, blir det inte alltid som det var tänkt.

Pandemin har påverkat verksamheter som Radiohjälpen finansierat under året.

Här kan du läsa om några exempel när det inte riktigt blev som planerat

Agenda 2030 - så bidrar Radiohjälpen till FNs globala hållbarhetsmål

Genom Agenda 2030 har världen enats för att skapa rättvisa, fred och en hållbar utveckling för alla människor i världen. För de flesta människor runt om i världen har pandemin fått betydande konsekvenser och påverkat samhällsutvecklingen.

Håll muspekaren över de olika ikonerna för att se vilka olika globala mål som Radiohjälpens internationella beviljade projekt inom insamlingarna Världens Barn och Musikhjälpen bidragit till under året. Ett projekt kan arbeta med flera olika mål samtidigt.

Nationellt är det svårt att bedöma genomslaget för funktionshinderperspektivet i arbetet med hållbar utveckling. Pandemin har medfört konsekvenser hos kommuner, regioner och vissa myndigheter, då andra mer akuta frågor har behövt prioriteras. I Sverige finns utmaningar som rör bland annat brister inom hälsa, utbildning, arbete och jämlikhet, det vill säga frågor som rör vardagen för personer med funktionsnedsättning.

Mål 1: Ingen fattigdom
Mål 1: Ingen fattigdom
 • Världens Barn: sex projekt
Mål 2: Ingen hunger
Mål 2: Ingen hunger
 • Världens Barn: fyra projekt
 • Musikhjälpen: fyra projekt
Mål 3: Hälsa och välbefinnande
Mål 3: Hälsa och välbefinnande
 • Världens Barn: fjorton projekt
 • Musikhjälpen: tretton projekt
Mål 4: God utbildning för alla
Mål 4: God utbildning för alla
 • Världens Barn: sexton projekt
Mål 5: Jämställdhet
Mål 5: Jämställdhet
 • Världens Barn: femton projekt
 • Musikhjälpen: två projekt
Mål 6: Rent vatten och sanitet
Mål 6: Rent vatten och sanitet
 • Världens Barn: två projekt
 • Musikhjälpen: tre projekt
Mål 7: Hållbar energi för alla
Mål 7: Hållbar energi för alla
 • Inga projekt
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Världens Barn: tre projekt
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Inga projekt
Mål 10: Minskad ojämlikhet
Mål 10: Minskad ojämlikhet
 • Världens Barn: tio projekt
 • Musikhjälpen: tre projekt
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
 • Världens Barn: två projekt
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
 • Inga projekt
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
 • Världens Barn: ett projekt
Mål 14: Hav och marina resurser
Mål 14: Hav och marina resurser
 • Inga projekt
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
 • Världens Barn: ett projekt
Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
 • Världens Barn: åtta projekt
 • Musikhjälpen: ett projekt
Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap
Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap
 • Världens Barn: ett projekt
Globala målen för hållbar utveckling
Globala målen för hållbar utveckling

  Tack från generalsekreteraren

  När denna text skrivs har livet, som vi kände det, åter ställts på ända. Den världspolitiska utvecklingen skapar både oro och förtvivlan. De två åren av pandemi känns plötsligt långt borta.

  Samtidigt är verktygen för att göra skillnad desamma.

  Tillsynes små handlingar kan få en enorm betydelse. En utsträckt hand kan stilla oron. Ett extra samtal med grannar, vänner eller släktingar kan ge styrka att ta sig igenom dagen. En liten gåva blir en gest av stor solidaritet. För Radiohjälpen är varje enskild handling, som separat kan verka så liten, ett bidrag till något större. Varje engagemang är viktigt och gör skillnad.

  Radiohjälpen fortsätter att samla och engagera allmänheten i uppdraget att verka där det behövs som mest. Under året som gått har allt mer fokus riktats mot barnens situation.

  Genom kampanjen Världens Barn har alla delar av landet arbetat för barns rätt till skola, hälsa och trygghet. Kampanjen Musikhjälpen har slagit engagemangsrekord med temat "För en värld utan barnarbete". Internationellt har stödet från Radiohjälpen gjort skillnad för mer än 13 miljoner människor, av dessa är mer än 10 miljoner barn.

  I dagens svåra situation fortsätter Radiohjälpen att göra skillnad där det behövs som mest, denna gång med en särskild insamling för Ukrainas civilbefolkning. Ditt engagemang är betydelsefullt och din handling blir aldrig för liten. Tack.

  Kristina Henschen, generalsekreterare Radiohjälpen

  Flicka som sjunger och innehållsförteckning.

  Årsredovisning

  Läs mer om Radiohjälpens verksamhet under 2021 i årsredovisningen.

  Årsredovisning 2021
  Vi använder cookies på denna hemsidan för att skapa en bättre upplevelse för våra besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies