När konflikter omöjliggör tillträde

I krig och konflikt är många människor i behov av akut stöd för att överleva. När flera av Radiohjälpens partnerorganisationer är på plats finns det möjlighet att göra skillnad. I dessa utmanande områden planeras projekt för att nå de mest utsatta. Aktiviteter arbetas fram utifrån behovsanalyser och ett rigoröst säkerhetstänk, för att faktiskt kunna nå den utsatta befolkningen.

Ibland händer det att konflikter förvärras och att tillträdet för hjälporganisationer är omöjligt. Detta hände i ett projekt under året där uppblossande strider skar av organisationens möjlighet att nå ut med nödhjälpen. I dialog med Radiohjälpen riktades insatsen om till ett annat närliggande område där behoven också var mycket stora. Där kunde den lokala organisationen nå den utsatta befolkningen. Denna typ av omställning är ibland nödvändig i komplexa kontexter för att hjälp ska kunna nå fram. Vid sådana förändringar av projekt förs alltid en dialog mellan Radiohjälpen och den organisation som beviljats stöd.

Kvalitetssäkring är A och O

Innan ett projekt beviljas medel har Radiohjälpen har en rigorös planeringsprocess i flera steg. Vi bedömer projektansökningar och granskar hur stödet ska komma att användas. Vid akutinsamlingar är det viktigt att processen från ansökan till beslut går snabbt. Ett förenklat ansökningsförfarande används därför i dessa situationer. Radiohjälpen kan godkänna att vissa underlag kompletteras i efterhand av sökande organisation. Alla underlag ska vara godkända innan några medel betalas ut till en organisation. Ett beslut om stöd är i dessa särskilda fall alltid förknippat med villkor.

I ett fall där en organisation beviljats medel från Radiohjälpens akutinsamling kunde organisationen inte komplettera sin ansökan med underlag som Radiohjälpen tyckte höll tillräckligt hög kvalitet. Radiohjälpen beslutade därför att dra tillbaka det villkorade beviljandet av medel. På detta sätt säkrar Radiohjälpen kvalitén på de insatser som beviljas vid akuta situationer där det är centralt med en snabb beslutsprocess.

Pandemin fortsatte att begränsa möjligheten till fritidsaktiviteter

På grund av coronapandemin bad Radiohjälpen de sökande föreningarna att beskriva hur aktiviteterna skulle kunna genomföras om pandemin fortsatte. Bland annat har föreningarna ofta minskat antalet deltagare och till exempel ordna separata boenden och större lokaler. Några föreningar beskrev att det periodvis skulle gå att ställa om till digital verksamhet och andra meddelade att de måste ställa in helt om pandemin fortsatte. De aktiviteter som till större delen har förlagts utomhus som till exempel ridning och segling har varit minst påverkade av pandemin. Där har bortfallet främst berott på att deltagare inte har haft tillgång till egen bil och därför haft svårigheter att kunna ta sig till aktiviteterna med kollektiva färdmedel på grund av smittorisken.

I ett fall tvingades en förening att ställa in sin planerade verksamhet då en nyckelperson bytte jobb och inte kunde fortsätta med uppdraget. Då föreningen inte lyckades hitta någon ersättare insåg de att arrangemanget inte skulle kunna genomföras. Bidraget hade inte hunnit betalas ut och kunde användas till andra projekt.

När den administrativa kapaciteten inte räcker till

För att ingå avtal med Radiohjälpen ska sökande uppfylla ett antal kriterier för att Radiohjälpen ska kunna säkerställa att mottagaren kan hantera bidraget på ett korrekt sätt. Till exempel ska egna medel eller ytterligare finansiering finnas. Sökande ska ha en administrativ kapacitet med kompetens inom bokföring/bokslut, utbetalning och redovisning till finansiärer.
I ett fall beviljades bidrag till en förening som sedan hade omfattande personalomsättning. Detta resulterade brister i överlämningen. Rapporten som inkom var bristfällig och behövde kompletteras, men kunde därefter ändå inte godkännas. Den administrativa kapaciteten bedömdes som otillräcklig hos föreningen. Radiohjälpen tvingades att avbryta samarbetet, trots att inga anmärkningar fanns på den verksamhet som bedrevs.

Vi använder cookies på denna hemsidan för att skapa en bättre upplevelse för våra besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies