Årsberättelse 2020

Årsberättelse 2020

Foto: Jesper Anhede

Året då något litet betydde så mycket

År 2020 har varit ett annorlunda år och Radiohjälpen har liksom andra fått ställa om. Men vi har inte ställt in. Tack till dig som gjort skillnad via Radiohjälpen under 2020.

Så mycket samlade Radiohjälpen in totalt under 2020

På denna länk kan du läsa hela årsredovisningen för 2020

Insamlat per kampanj

Kronprinsessan Victorias fond: 11 925 555 kr

Världens Barn: 75 992 816 kr

Musikhjälpen: 49 716 109 kr

Radiohjälpsfonden: 49 659 193 kr

Katastrofer: 904 465 kr

Vi har gjort skillnad för mer än 2,5 miljoner människor genom olika projekt

Internationellt

...har nåtts genom de 43 projekt Radiohjälpen finansierade internationellt 2020.

Nationellt

...har nåtts genom de 363 projekt Radiohjälpen finansierade 2020.

Antal länder

Radiohjälpen finansierar projekt både i Sverige och runt om i världen.

8 146 575 personer har sett Radiohjälpens filmer eller program i SVT och SVT Play under 2020

På denna länk kan du se några av Radiohjälpens filmer från 2020

Radiohjälpens insamlings- och administrationskostnader i relation till intäkterna var...

4,5%

Så gör din gåva skillnad

Radiohjälpen beviljar medel för verksamhet både i Sverige och internationellt. Pandemin har under året påverkat såväl Radiohjälpens interna arbete som de projekt i Sverige och internationellt som Radiohjälpen finansierar med allmänhetens gåvor. Här kan du läsa om några exempel på verksamhet som genomförts under året både i Sverige och utomlands, trots den pågående pandemin och alla svårigheter den har medfört.

Musikhjälpen: I pandemins spår ökar våldet mot kvinnor och flickor

Våld mot flickor och kvinnor är ett utbrett problem som förekommer på alarmerande nivåer. Människor som lever i konflikt- och postkonfliktområden löper stor risk för att utsättas för våld i olika former, däribland sexuellt våld. Människor i alla åldrar utsätts och många gånger lämnas överlevare med livslånga skador, trauman och stigma. Under pandemin har våldet mot kvinnor ökat då många överlevare tvingats isolera sig med sina förövare.

Under året har projekt med stöd från tidigare års Musikhjälpen gjort skillnad för att stoppa det utbredda konfliktrelaterade sexuella våldet. Tack vare bidrag från insamlingen 2019 har Radiohjälpen kunnat stötta organisationen Läkare utan Gränser i Demokratiska Republiken Kongo. På kliniken tillhandahåller de gratis heltäckande medicinsk vård och behandling, inklusive psykologiskt stöd för de som har utsatts för sexuella övergrepp. De flesta av patienterna är kvinnor men det förekommer också att män och yngre barn behöver vård och stöd. Under året har 3 220 patienter behandlats. En kraftig ökning har skett av andelen patienter som söker vård inom de så kritiskt första 72 timmarna, från 13 procent till 37,8 procent.

Musikhjälpen 2020 slog rekord med 791 754 engagemang och resulterade i 49,7 miljoner kr i insamlade medel.

Världens Barn: Skydd från pandemin i flyktingläger

I början av 2020 beräknades att omkring 415 miljoner barn levde i ett konfliktområde världen över. Det är 34 procent fler barn än för tio år sedan. Radiohjälpens kampanj Världens Barn arbetar för alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet, även under och efter en konflikt. Ett av alla de projekt som Radiohjälpen stöttar är organisationen ACT Svenska kyrkans projekt i Jordanien.

I Jordanien finns ett av världens största syriska flyktingläger, Zaatari. Där bor nästan 80 000 människor och över hälften är barn. Barn är en av de mest sårbara grupperna i samhället, och denna sårbarhet ökar i och efter konflikt. Trygghet och skydd är avgörande för ett barns utveckling, överlevnad och möjlighet att utvecklas till sin fulla potential.

ACT Svenska kyrkans projekt bidrar särskilt till alla barns rätt till trygghet. Vissa behov har ökat till följd av pandemin, bland annat möjligheterna att bibehålla en god hygien, och på så vis minska risken att själv bli sjuk och att föra smittan vidare. Därför har nya delar snabbt arbetats in i projektet för att minska risken för smittspridning. Tack vare bidrag till kampanjen Världens Barn har de bland annat kunnat dela ut hygienpaket till 12 000 hushåll i lägret. Dessa paket innehåller nödvändiga hygienartiklar som många annars inte har tillgång till och som möjliggjort för alla i familjen att till exempel tvätta händerna.

Kampanjen Världens Barn samlade 2020 in 75,9 miljoner kr. Under året har 20 projekt tilldelats stöd i 30 länder.

Katastrofinsamling: Effekterna av klimatrelaterade katastrofer

Klimatets förändringar har redan förödande effekter på många platser i världen. Ett förändrat klimat påverkar och försämrar människors möjlighet till överlevnad här och nu, men också i framtiden.

Diakonia arbetar därför, med Radiohjälpens medel insamlade under bland annat Melodifestivalen, i Burkina Faso. Landet har en svår humanitär situation till följd av väpnad konflikt, vandringsgräshoppor, fattigdom och klimatförändringar. Omkring 2,2 miljoner människor beräknades under året vara i behov av humanitärt stöd i ett land som till stor del är beroende av jordbruk. Projektet arbetar med de mest sårbara i samhället, för att säkerställa minskad hunger, hållbart jordbruk och hållbara lösningar på vattenförsörjningen.

Förebyggande åtgärder för att minska smittspridning ingår också i projektet, så som informationskampanjer och att säkerställa människors möjlighet till god hygien. Antalet människor som insjuknade steg, men inte i området som projektet implementerades, något som Diakonias förebyggande arbete på plats har bidragit till. Tack vare Radiohjälpens stöd har projektet kunnat genomföras under pandemin för att säkerställa att människor som drabbas hårt av klimatrelaterade katastrofer haft tillgång till mat, säkrad vattenförsörjning och ett hållbart jordbruk.

Under året har två klimatrelaterade projekt finansierats med sammanlagt tre miljoner kr med medel från Radiohjälpens insamlingar, bland annat genom Melodifestivalen.

Kronprinsessan Victorias fond: Synskadade barn genomför kulturläger

För Synskadades Riksförbund kändes traditionen med ett kulturläger under höstlovet viktig när inte mycket annat var sig likt. Detta möjligjordes genom Radiohjälpens särskilda fond där Kronprinsessan Victoria är beskyddare. Det blev något färre deltagare än vanligt på grund av pandemin. Barnen som deltog bjöds bland annat på speedwriting, musikskapande och dramaövningar. Speedwriting går ut på att under en viss tid skriva ihop en låttext, välja passande musik till och sedan framföra denna för de andra. Museipedagoger hade också workshop med barnen där de pratade om, kände på och tolkade konstverk genom att skapa skulpturer.

Ledsagarna är deltagarnas ögon under lägervistelsen. De hjälper till med förflyttning och att beskriva omgivning och miljö. Många av barnen bor långt ifrån andra barn som är i samma situation. Tillfällen för att träffas och utbyta erfarenheter efterfrågas. Aktiviteter och läger för barn med synnedsättning bidrar till att stärka barnens välbefinnande.

Kronprinsessan Victorias fond stödjer alla barns rätt till en aktiv fritid. Under året har 166 olika projekt tilldelats stöd. 11,9 miljoner kr har samlats in under året.

Radiohjälpsfonden: Insamling för stöd till riskgrupper i pandemin

Strax efter det att pandemin drabbade Sverige startade Radiohjälpen en insamling för hjälp och stödinsatser till riskgrupper. Äldre, personer med underliggande sjukdomar och andra särskilt sårbara grupper i Sverige behövde bistås då de drabbades hårdast av viruset och isoleringen. Genom gåvor från allmänheten har Radiohjälpen under året kunnat stödja många organisationer som jobbar med riskgrupperna och medmänsklighet i en svår tid.

Organisationen Röda Korset är en av de organisationer som fått stöd från Radiohjälpens insamling till förmån för riskgrupper i pandemin. Målet för Röda Korsets insats i pandemin var att lindra och förhindra särskild utsatthet på både kort och längre sikt samt att bidra till ökad motståndskraft hos individ och samhälle. Ett av Röda Korsets projekt bidrar till minskad smittspridning och mindre oro genom ökad kunskap och närvaro vid sjukhus och vårdinrättningarna. Där erbjöds psykosocialt stöd för anhöriga till svårt sjuka och avlidna patienter, och informationen på olika språk. Verksamhetens särskilda tält avlastade därför sjukvården som har stått under stor påfrestning under året.

Radiohjälpens insamling för riskgrupper i Sverige har stöttat mer än 1,1 miljoner människor runt om i landet genom 27 projekt. 39 miljoner kr har fördelats till projekten.

Radiohjälpsfonden: Trots svår diagnos kan hoppet spira i gemenskapen

När organisationen Neuro Kaprifols teaterresa till Göteborg i augusti inte gick att genomföras på grund av pandemin fick de tillåtelse av Radiohjälpen att styra om stödet. Föreningen lyckades ordna en rekreationsvistelse på Visingsö istället. Medlemmarna, som alla tillhör riskgrupper, hade i flera månader varit isolerade i sina hem utan att kunna träffa familj eller vänner. Nu kunde de på ett smittsäkert sätt träffa andra och få ett avbrott från tillvaron hemma. Inkvartering spreds ut på flera stugor och till och med en utflykt med tåg och guide kunde göras på ön.

Över en halv miljon personer i Sverige lever med neurologiska diagnoser eller symtom. Trots att diagnoser och symtom kan vara både smärtsamma och besvärliga, finns det i Neuros aktiviteter hopp, gemenskap och framtidstro.

Radiohjälpsfonden har under året stöttat 193 projekt för fritidsaktiviteter för vuxna med funktionsnedsättning i Sverige.

När det inte går som tänkt...

...kan projekt och aktiviteter behöva planeras om. Även om vi på Radiohjälpen tillsammans med våra samarbetsorganisationer och föreningar gör ett grundligt arbete för att försäkra oss om att projekt och aktiviteter ska bli av som planerat, blir det inte alltid som det var tänkt.

Pandemin har påverkat de verksamheter som Radiohjälpen finansierat under året i olika grad. På denna länk kan du läsa om några exempel när det inte riktigt blev som planerat

Agenda 2030 - Radiohjälpen bidrar till att uppnå FNs globala hållbarhetsmål

Genom Agenda 2030 har världen enats för att skapa rättvisa, fred och en hållbar utveckling för alla människor i världen – nu och i framtiden. Denna globala färdplan kan helt ställas på ända av corona-pandemin. De flesta länder runt om i världen har redan sett enorma konsekvenser både hälsomässigt, socialt och ekonomiskt.

Radiohjälpens finansierade verksamhet bidrar alla på olika vis till Agenda 2030, och är särskilt viktigt nu när hela världens hållbarhetsarbete är i fara.

Håll muspekaren över de olika ikonerna för att se vilka globala mål Radiohjälpens internationella beviljade projekt arbetar med 2020.

Mål 1: Ingen Fattigdom
Mål 1: Ingen Fattigdom
 • Musikhjälpen: två projekt
 • Världens Barn: fem projekt
Mål 2: Ingen hunger
Mål 2: Ingen hunger
 • Musikhjälpen: ett projekt
 • Världens Barn: fem projekt.
Mål 3: God hälsa och välbefinnande
Mål 3: God hälsa och välbefinnande
 • Musikhjälpen: sex projekt
 • Världens Barn: femton projekt.
Mål 4: God utbildning för alla
Mål 4: God utbildning för alla
 • Musikhjälpen: ett projekt
 • Världens Barn: tjugo projekt.
Mål 5: Jämställdhet
Mål 5: Jämställdhet
 • Musikhjälpen: tio projekt
 • Världens Barn: fjorton projekt.
Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla.
Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla.
 • Världens Barn: fem projekt.
Mål 7: Hållbar energi för alla
Mål 7: Hållbar energi för alla
 • Inga projekt.
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Musikhjälpen: ett projekt
 • Världens Barn: två projekt.
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
 • Inga projekt.
Mål 10: Minskad ojämlikhet.
Mål 10: Minskad ojämlikhet.
 • Musikhjälpen: ett projekt
 • Världens Barn: fem projekt.
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
 • Världens Barn: tre projekt.
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
 • Inga projekt.
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
 • Världens Barn: ett projekt.
Mål 14: Hav och marina resurser
Mål 14: Hav och marina resurser
 • Inga projekt
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
 • Inga projekt.
Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
 • Musikhjälpen: sju projekt
 • Världens Barn: åtta projekt.
Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap
Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap
 • Musikhjälpen: två projekt
 • Världens Barn: två projekt.
Globala målen för hållbar utveckling
Globala målen för hållbar utveckling

  Tack från generalsekreteraren

  Tänk att något så litet kan betyda så mycket. Som att ett litet virus, SARS-CoV-2, kan få hela världen ur balans.

  Under detta år har vi även sett hur annat, tillsynes smått, kan få en enorm betydelse. En utsträckt hand vid matinköp eller apoteksbesök. Ett extra samtal med grannar, vänner eller släktingar. Eller bara lite extra omtänksamhet. För Radiohjälpen är varje enskild handling, som separat kan verka så liten, ett bidrag till något större. Varje engagemang är viktigt och gör skillnad.

  På Radiohjälpen har pandemin förändrat nästan allt, samtidigt som grunden för vårt arbete står stadigt kvar. Vi fortsätter att samla och engagera allmänheten i uppdraget att verka där det behövs som mest. För ett år sedan startade Radiohjälpen en särskild insamling för riskgrupper i pandemin: ”Tillsammans”. Med de bidrag som inkommit har vi kunnat göra en stor skillnad för mer än 1,1 miljoner människor i Sverige.

  Tack vare detta samlade engagemang har Radiohjälpen kunnat fortsätta vara relevanta, trots pandemin. Kampanjen Världens Barn har fokuserat på pandemins konsekvenser för barns rätt till skola, hälsa och trygghet. Kampanjen Musikhjälpen har fokuserat på att ingen människa ska lämnas utan vård, i en situation där mer än hälften av jordens befolkning saknar grundläggande sjuk- och hälsovård och pandemin har satt många hälsoinsatser på paus. Internationellt har vi genom projekten gjort skillnad för mer än 1,3 miljoner människor.

  Radiohjälpen gör skillnad där det behövs som mest. Därför är ditt engagemang så betydelsefullt och din handling blir aldrig för liten. Tack.

  Kristina Henschen, generalsekreterare Radiohjälpen

  Förstasidan av årsredovisningen, bild på flicka och innehållsförteckningen.

  Årsredovisning

  Läs mer om Radiohjälpens verksamhet under 2020 i årsredovisningen

  Radiohjälpens årsredovisning 2020
  Vi använder cookies på denna hemsidan för att skapa en bättre upplevelse för våra besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies