Radiohjälpens årsberättelse 2018

Se filmen om Radiohjälpens 2018

Radiohjälpen vill tillsammans med övriga public service visa att det går att göra skillnad när kriser och katastrofer drabbar människor runt om i världen. I vårt arbete för att stärka människors rättigheter, rädda liv och lindra nöd är därför möjligheter, hopp och framtidstro något som genomsyrar våra insamlingskampanjer där vi finansierar projekt och aktiviteter i Sverige och internationellt.

Under 2018 har hundratusentals människor engagerat sig i Radiohjälpens insamlingar och tillsammans har vi samlat in 169,6 miljoner kronor. För oss manifesterar människors engagemang vikten av en hållbar utveckling och ett globalt ansvarstagande.

Radiohjälpens insamlingar

Klicka på en kampanj för att läsa mer.

”Tack vare dig och ditt engagemang”

Generalsekreterare Kristina Henschen sammanfattar Radiohjälpens 2018:

När 2018 summeras har det hunnit bli 2019. Det är 80 år sedan Radiohjälpen startade sin första insamling. Det är en mansålders längd av solidaritet. Det är enormt många år av medmänsklighet. Det är engagemang. Det är tilltro och det är hopp.

Vilken kris det än handlat om under alla dessa år har Radiohjälpen funnits där för att möta de behov som finns, för att stärka människors rättigheter och lindra nöd. Det har skett tack vare dig och ditt engagemang.

Det var 1939 som den allra första insamlingen till beredskapsmännen och deras familjer drog igång inför andra världskrigets utbrott. Insamlingen började med en radiosändning där de medverkande gav delar av sitt eget arvode. Det blev en grundplåt som med svenska folkets stöd i dagens penningvärde hamnade på mer än 81 miljoner kronor. Sedan dess har Radiohjälpen samlat ihop mer än sex miljarder kronor och vi har sett en utveckling där så många människor har fått det bättre. Tack vare dig och ditt bidrag.

När vi stänger böckerna för 2018 ser vi också något annat. Vi blickar tillbaka på ett år som plågas av klimatförändringar, av hungersnöd och en tillvaro där människor tvingas fly konflikter, krig och naturkatastrofer. Aldrig i modern tid har så många barn befunnit sig i eller nära en konflikt. Aldrig har så många människor varit i behov av humanitärt stöd. Samtidigt som det är vår största önskan att en dag kunna säga att Radiohjälpen inte behövs längre, inser vi att det är långt kvar, kanske längre än någonsin, innan vi uppnått en rättvis och solidarisk värld. Därför kämpar vi vidare och vill tacka dig som är med oss. Du som bidrar till att vi kan fortsätta göra skillnad. Det vi gör tillsammans förändrar och räddar liv. Tack!

Kristina Henschen, generalsekreterare Radiohjälpen

Året i siffror

Under 2018 har Radiohjälpen totalt samlat in

169 633 276 kronor

 • Världens Barn 86,8 milj
 • Musikhjälpen 51, 8 milj
 • Victoriafonden 18,8 milj
 • Katastrofinsamling 8,3 milj
 • Radiohjälpsfonden 3,8 milj
89 projekt
89 projekt

Foto: Radiohjälpen

1 742 949 människor

väntas nås genom internationella projekt

5,4%

Foto: Jesper Anhede

5,4%

Nästan 10.000 deltagare

beräknas delta i 317 fritidsaktiviteter runtom i Sverige

Bild på Musikhjälpens programledare

Foto: Micke Grönberg/Sveriges Radio

606 337

engagemang i Musikhjälpen

Foto: IFRC

Din gåva gör skillnad

Radiohjälpen beviljar medel för verksamhet både i Sverige och internationellt. Exempel på några av de internationella projekt som slutrapporterades under året och några av de aktiviteter som genomfördes i Sverige under 2018 kan du läsa om här:

Foto: Islamic Relief

Musikhjälpen

Barn kan återvända till skolan i Mosul

Konflikten i Syrien har fått följden att många barn fått avbryta sin skolgång. I staden Mosul i norra Irak har Radiohjälpens partnerorganisation Islamic Relief renoverat fyra skolor som skadats under kriget. De har vidareutbildat lärare i pedagogik, psykosocialt stöd och första hjälpen med stöd från Radiohjälpens kampanj Musikhjälpen 2016 med temat “Barn i krig har rätt att gå i skolan”. Genom detta har 5 300 barn kunnat återuppta sin skolgång trots den svåra situationen som fortfarande råder i staden. Ansvaret för de renoverade skolorna har lämnats över till lokala myndigheter. Islamic Reliefs arbete har både bidragit till att fler barn får gå i skolan och får kvalitativ utbildning, och till att förutsättningen för att skolorna kan hållas öppna i framtiden ökat genom att de arbetat med de lokala myndigheterna som bär ansvaret.

Läs mer

Foto: Erikshjälpen

Världens Barn

Arbetet går framåt med att stoppa kvinnlig könsstympning

Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att 200 miljoner kvinnor och barn utsätts för könsstympning runt om i världen. Tre miljoner flickor är i riskzonen att utsättas och i Mali beräknas att över 80 procent av alla flickor könsstympas. Könsstympning är lagligt i landet och utförs ofta utan sterila instrument och utan bedövning. Erikshjälpen bedriver därför ett projekt i 35 byar i södra Mali med syftet att stoppa bland annat kvinnlig könsstympning. Med stöd från Radiohjälpens kampanj Världens Barn har lokala barnskyddskommittéer skapats och utbildats för att påverka sina egna samhällen att ta ställning i dessa frågor. Under 2017 antog ytterligare tre byar förbud mot kvinnlig könsstympning vilket innebär att totalt 17 av de 35 byarna har sådana. Samtidigt har tolv byar officiellt förbjudit barnäktenskap och 21 har förbjudit skadligt barnarbete. På så sätt har Erikshjälpens arbete bidragit till att barns rättigheter och hälsa förbättrats och att framtida generationer inte utsätts för dessa övergrepp.

Läs mer

Foto: Mohammed Awadh/Rädda Barnen

Katastrofinsamling

Rädda liv och lindra nöd i världens värsta humanitära katastrof

Runt om i världen blir civilbefolkningen i allt större utsträckning måltavla för krigförande parter. Kriget i Jemen drabbar de civila allra hårdast och under 2018 var miljoner människor i akut behov av bland annat mat för sin överlevnad. Kolera härjade i landet vilket ytterligare förvärrade den redan svåra hälsosituationen, särskilt för barn och människor som redan drabbats av undernäring. Radiohjälpen stöttade under året därför flera projekt via olika partnerorganisationer i landet. Ett av dessa projekt genomfördes av Radiohjälpens partnerorganisation Rädda Barnen. Arbetet fokuserade på att minska spridningen av kolera och undernäringen bland barn under fem år samt gravida och ammande kvinnor. Detta gjordes bland annat genom stöd till lokala hälsokliniker i tre av de svårast drabbade områdena. I projektet behandlades 6 403 barn och 2 009 kvinnor mot undernäring och 181 lokala sjukvårdare utbildades i att hantera spridningen av kolera.

Läs mer

Foto: Mira Eriksson

Kronprinsessan Victorias fond

Helgläger för barn och unga med behov av en lugnare omgivning

KFUM Uppsala arrangerar sedan flera år läger för barn och unga med och utan funktionsnedsättning. Under sommaren hölls även fyra helgläger för barn som behöver en lugnare och mer individanpassad verksamhet. På dessa läger är ledartätheten hög, med erfaren personal och en sjuksköterska med ansvar för bland annat medicinering. Aktiviteterna är till exempel klättring, hoppa studsmatta eller fiska och anpassas efter barnens dagsform. Till ett av helglägren sökte och fick föreningen bidrag från Kronprinsessan Victorias fond.

Läs mer

Foto: Carina Karlsson

Radiohjälpsfonden

Ökade hälsokunskaper på läger för vuxna med Downs syndrom

Förra året utökade Svenska Downföreningen sin verksamhet med läger även för vuxna personer, då man såg att kunskapsbehovet om kost, motion och hälsa var stort i gruppen. Genom seminarier och motionspass förmedlades kunskap, inspiration och redskap för en sundare livsstil. Syftet med lägret var också att ge personer med Downs syndrom möjlighet att träffa andra med samma diagnos, utbyta erfarenheter och skapa nya kontakter. Bidrag till lägret beviljades från Radiohjälpsfonden.

Läs mer

Ibland går det inte som tänkt...

... och projekt och aktiviteter kan behöva planeras om. även om vi på Radiohjälpen tillsammans med våra samarbetspartners och föreningar gör ett grundligt arbete för att försäkra oss om att projekt och aktiviteter ska bli av som planerat, så blir det inte alltid som det var tänkt.

Här är fyra exempel under året:

Internationellt:

När fördröjda tillstånd att börja arbeta försenar verksamheten...

... kan ett projekt behöva planeras om för att svara upp mot behoven som de ser ut då, och inte när projektet planerades. Organisationer behöver ofta ha tillstånd från lokala myndigheter för att få arbeta på plats. Genom en god samordning under en humanitär katastrof kan myndigheterna säkerställa sitt ansvar. En koordinering bidrar till att organisationer arbetar där behoven är som störst och att rätt kompetens finns på plats. En insats riskerar annars att göra mer skada än nytta. Under året har projekt justerats för att kunna genomföras och nå de mest utsatta människorna. Det är positivt att Radiohjälpen och våra partnerorganisationer har flexibilitet, eftersom det betyder att de mest akuta behoven möts.

När intern styrning och kontroll brister...

... behöver Radiohjälpen och våra partnerorganisationer skrida till handling så att insamlade medel inte används felaktigt. Det är av yttersta vikt att de organisationer som arbetar i ett projekt har tillräckliga system för att hantera de projekt som Radiohjälpen finansierar. Under året har Radiohjälpen utrett ett ärende där vissa brister framkommit på lokal nivå, men där inga pengar har försvunnit. På grund av de brister som identifierades beslöt Radiohjälpen tillsammans med den svenska partnerorganisation att projektet inte skulle påbörjas och att inga pengar skulle betalas ut.

Nationellt:

När antalet deltagare som anmäler sig blir för få...

... för att aktiviteten ska kunna genomföras, kan föreningen besluta att den måste ställas in. Föreningen underrättar Radiohjälpen om att aktiviteten ställs in och det beviljade bidraget återgår till fonden. Då föreningarna ofta planerar sina medlemsaktiviteter i ett tidigt skede inträffar ibland förändringar, till exempel sjukdom eller deltagare som får ändrade planer.

När den bokade lägergården hade stängt för renovering...

... hörde föreningen av sig och berättade att de hade hittat en annan gård att vara på. Den andra gården var dock dyrare än budgeterat. Tiden var för kort för att hinna söka ytterligare finansiering från någon annan fond. För att kunna genomföra aktiviteten lyckades föreningen minska på övriga kostnader. Redan beviljade bidrag från Radiohjälpen kan aldrig höjas oavsett omständigheter.

Läs mer

Så fördelades insamlade medel 2018

Internationell verksamhet

Under 2018 har Radiohjälpen beviljat stöd till 89 projekt runt om i världen, klicka på länderna för att läsa mer om några av dem.

Bangladesh - Musikhjälpen

Organisation: Plan International Sverige

Projektet har syftat till att förebygga och stoppa trafficking av barn för kommersiella sexuella ändamål. Plan har arbetat för att stärka lokala strukturer och initiativ som värnar om barns trygghet och skydd. Arbetet har även skett genom informationsspridning i syfte att förebygga att barn utsätts samt att de barn som utsatts får stöd.

Bulgarien – Musikhjälpen

Organisation: SOS Barnbyar

Projektet har arbetat förebyggande mot trafficking av barn förkommersiella sexuella syften i Bulgarien. Där har bland annat ett arbete förts i skolor med elever, föräldrar och lärare som tar del av speciellt framtaget läromaterial för projektet. På så sätt kan kunskapen på plats leda till att barn inte behöver utsättas för sexuella övergrepp.

Burkina Faso – Musikhjälpen

Organisation: Barnfonden

Projektet har arbetat preventivt mot trafficking med kommersiella sexuella syften, detta genom att upplysa och informera lokala myndigheter, lokalsamhällen och befintliga barnrättskommittéer om denna typ av brott. Under arbetet har det skapats samtalsgrupper med barn i skolålder och deras familjer för att öka kunskapen angående trafficking med kommersiella sexuella syften och vem de kan kontakta om de vill lämna uppgifter om pågående eller begångna brott.

Burma, Laos och Thailand – Musikhjälpen

Organisation: Diakonia

Projektet har utförts i länderna Burma, Laos och Thailand med fokus på barns utsatthet vid migration kopplat till trafficking med kommersiella sexuella syften. Projektet har arbetat med att skapa medvetenhet hos resebolag samt rehabilitering för redan utsatta barn. Projektet och det efterföljande arbetet möjliggör tryggare migration för barn.

Filippinerna - Musikhjälpen

Organisation: Svenska kyrkan

På Filippinerna bedrevs ett projekt i syfte att dels förebygga kommersiell sexuell exploatering av barn samt att stärka barn och deras familjers psykosociala välmående. Detta har bland annat gjorts genom en hotline dit barn och vuxna kan vända sig för att rapportera misstänkta gärningspersoner eller övergrepp. 

Guatemala, El Salvador, Honduras - Musikhjälpen och Världens Barn

Organisation: Svenska Röda Korset

I området ”Northern Triangle” som inkluderar länderna Guatemala, El Salvador och Honduras har ett projekt bedrivits för att motverka sexuell exploatering av barn och unga vid migration. Projektet har arbetat med att informera barn och unga gällande riskerna som finns vid migration kopplat till sexuell exploatering, upplyst om vart de kan vända sig om de själva eller någon annan har utsatts eller riskerar att utsättas.

Kambodja - Musikhjälpen

Organisation: ECPAT

I Kambodja har ett projekt bedrivits för att stärka barns trygghet och skydd genom att motverka sexuell exploatering av barn. Detta har bland annat gjorts genom att upprätta och informera om en hotline som barn och vuxna kan kontakta för att rapportera misstänkta övergrepp. Genom att synliggöra och anmäla misstänkta övergrepp har pågående brott kunnat stoppas och nya brott förebyggas.

Libanon – Musikhjälpen

Organisation: UNICEF Sverige

Projektet har arbetat med att stärka trygghet och skydd för de barn i Libanon som är mest sårbara samt barn på flykt från Syrien. Syftet med projektet har varit att öka kunskapen hos barn och deras vårdnadshavare gällande hur de kan skydda sig från sexuella övergrepp samt att stärka det lokala stödet för de barn som utsatts för sexuella övergrepp.

Malawi – Musikhjälpen

Organisation: Individuell Människohjälp

I Malawi har ett projekt bedrivits för att stoppa de ökande nivåerna av barn som tvingas in i äktenskap. Arbetet har bland annat genomförts genom dialog på lokal nivå och med lokala och religiösa ledare för att bryta denna traditionella sedvänja.

Nicaragua – Musikhjälpen

Organisation: Svalorna Latinamerika

Genom detta projekt har barn och unga fått information kring riskerna med sexuell exploatering och vem de kan vända sig till om de själva har blivit utsatta eller misstänker att någon annan har blivit eller riskerar att bli utsatta. Projektet har även utbildat ungdomar, som tidigare deltagit i projektet, till tränare som nu kan hålla utbildningar för de yngre barnen.

Togo - Musikhjälpen

Organisation: Plan International Sverige

I Togo har ett projekt genomförts i syfte att förebygga trafficking av barn för sexuell exploatering samt att arbeta med barn som blivit utsatta för dessa brott. Detta arbete har utförts genom att stärka barns trygghet och skydd, ge juridiskt stöd till utsatta, stärka familjers ekonomiska egenmakt samt kräva ansvar från makthavare.

Indonesien – Katastrofinsamling

Organisation: Svenska Röda Korset

I och med kraftiga jordbävningar och en efterföljande tsunami startade ett projekt för att bistå de cirka 80 000 människor som var svårast drabbade. Projektet har bland annat hjälpt till vid återbyggnadsprocessen av människors hem, erbjudit humanitärt bistånd och psykosocialt stöd. I förebyggande syfte har även projektet arbetat med att säkerställa att beredskapsplaner för eventuellt kommande naturkatastrofer finns på plats.

Afghanistan – Världens Barn

Organisation: Svenska Afghanistankommittén

I Afghanistan har ett projekt bedrivits med syftet att höja delaktigheten och inflytandet i samhället hos barn och unga med funktionsnedsättningar. Projektet har tillhandahållit träning i både hemmet och på ett rehabiliteringscenter. På rehabiliteringscentret tillverkas även hjälpmedel så som rullstolar och proteser. Detta projekt har nått 1063 barn och unga med funktionsnedsättning.

Gambia – Världens Barn

Organisation: Rädda Barnen
Målet med detta projekt har varit att förebygga alla typer av våld mot barn, inklusive fysisk och förnedrande bestraffning, barnäktenskap och tidig graviditet. Arbetet har bedrivits både på nationell och lokal nivå, bland annat genom implementering av lagen mot könsstympning samt att arbeta med informationsspridning till vårdnadshavare och lärare.

Jordanien – Världens Barn

Organisation: Svenska kyrkan

Projektet har arbetat med barn i åldrarna 7-14 år på flykt från Syrien med fokus på psykosocialt välmående. Genom lekar, kreativa aktiviteter och gruppdiskussioner har barn fått hjälp med att hantera sina känslor och getts stöd i att tänka kring framtiden. Föräldrar har även tränats i hur de kan upptäcka stressymptom samt att hjälpa sina barn att hantera effekterna av den väpnade konflikten. Projektet har totalt nått 705 barn som fått möjlighet att få vara just barn i krigets och flyktens fotspår.

Nepal – Världens Barn

Organisation: PMU

I Mugudistriktet i Nepal har ett projekt bedrivits för att fler barn från minoritetsgrupper ska ha möjlighet att gå i skolan och få tillgång till utbildning på sitt modersmål. Genom skolgången får även barnen näringsriktig mat och vaccin som gör att de kan fullfölja sin utbildning. Mer än 800 barn kan nu, tack vare projektet, gå i skolan och ges på så sätt förutsättningar för ett liv utan fattigdom och utanförskap.

Senegal - Världens Barn

Organisation: Rädda Barnen

I Senegal har ett projekt arbetat med att motverka kvinnlig könsstympning som en del i kampen att utrota alla former av övergrepp mot barn. En central del i projektet har varit påverkansarbetet för framtagandet av en nationell lag som berör barns rättigheter i samhället. Det har även varit viktigt att på lokal nivå stärka barnledda organisationer i syfte att höja barns kunskap gällande deras rättigheter samt deras självförtroende.

Somalia - Världens Barn

Organisation: Svenska Röda Korset

Gravida kvinnor och barn har fått tillgång till hälsovård i den allvarliga humanitära krisen som råder i Somalia. Åtta klinikers förmåga har stärkts så att de kan utföra vaccinationer, informera om hälsa samt göra rutinmässiga undersökningar av små barn för att se till att de får i sig tillräckligt med näring.

Moçambique – Världens Barn

Organisation: Afrikagrupperna

I Moçambique har Afrikagrupperna arbetat med att främja ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Detta har bland annat gjorts genom att driva kliniker dit unga kan vända sig för preventivmedelsrådgivning, frivilliga HIV-tester, behandling mot könssjuksommar, familjeplanering och säkra aborter.

Uganda – Världens Barn

Organisation: Läkarmissionen

För att minska utsattheten hos barn som lever på gatan i Ugandas huvudstad Kampala har ett mångårigt projekt bedrivits tillsammans med ett hjälpcenter där barnen har kunnat mötas på en trygg plats för att tillsammans till exempel spela fotboll. Fotbollen har skapat kontakt mellan barnen och även med personalen på centret som bland annat kan se till att barnen får ta igen missad skolgång. Projektet möjliggör att barn som lever på gatan i Kampala kan ta sig ut från fattigdom och återförenas med sina familjer.

Bosnien och Hercegovina – Världens Barn

Organisation: IOGT-NTO-rörelsen

I Bosnien och Hercegovina har barn som växer upp i dysfunktionella familjer fått ta del av ett mentorskapsprogram. Barnen får tillsammans med sin mentor möjlighet att pröva på olika typer av aktiviteter så som fotboll, dans och teater. Projektet vill även skapa en medvetenhet i samhället gällande rättigheter och vikten av en trygg uppväxt.

Burundi – Världens Barn

Organisation: IOGT-NTO-rörelsen

I Burundi har ett projekt arbetat för att barn och unga inte ska bli beroende av alkohol. Genom att sprida information gällande konsekvenserna av alkoholkonsumtion vill IOGT-NTO-rörelsen få barn att välja en alkoholfri livsstil. På detta sätt kan projektet hjälpa barn att få fungerande, hälsosamma och självständiga liv.

Elfenbenskusten – Världens Barn

Organisation: Svenska Röda Korset

På Elfenbenskusten har Svenska Röda Korset arbetat med informationsspridning till barn och vuxna gällande vikten av god hygien för att förhindra smittspridning av olika sjukdomar. Projektet har nått ut till 5650 personer och är en viktig del i att förlänga livslängden för befolkningen och framförallt hos barn.

Etiopien – Världens Barn

Organisation: Barnfonden

Etiopien är svårt drabbat av en mångårig torka, projektet har därför arbetat med familjer med låg inkomst att minska deras sårbarhet och på så vis minska konsekvenserna torkan kan få för familjens jordbruk och inkomst. Projektet har även arbetat med att medvetenhetgöra barns rättigheter och stärka barns skydd mot bland annat diskriminering, barnmisshandel och sexuell exploatering.

Ghana – Världens barn

Organisation: Hungerprojektet

Projektet har arbetat för att främja barns och främst flickors möjlighet att gå i skolan samt tillgång till hälsovård. Lärare har bland annat informerats om vikten av jämställd skolgång, projektet har även arbetat med att öka familjers ekonomiska trygghet då hushållsekonomi är en av de vanligaste orsakerna till att flickor avbryter sin utbildning. Detta arbete har resulterat i att 1050 barn har nåtts och att fler barn får möjlighet till skolgång.

Haiti – Världens Barn

Organisation: SOS Barnbyar

Genom att skapa en ökad medvetenhet gällande vikten av utbildning har projektet arbetat med att minska den höga andel av barn, främst flickor, som hoppar av skolan för att istället arbeta och bidra till familjeförsörjningen. Detta har möjliggjort att fler barn har fått sina rättigheter tillgodosedda och en möjlighet att bli självförsörjande i framtiden.

Indien – Världens Barn

Organisation: WaterAid

I Indien har ett projekt arbetat för att skapa en hållbar beredskap i form av rent vatten och möjlighet till god hygien i händelse av en naturkatastrof. Projektet har främst haft barns behov i fokus då de är särskilt utsatta under katastrofer.

Kenya – Världens Barn

Organisation: Hand in Hand

För att i framtiden minska arbetslöshet hos unga samt öka miljömedvetenhet i Kenya har ett arbete gjorts i skolor genom att komplettera ungas utbildningar med miljö- och entreprenörskurser för att uppmuntra till eget företagande och ett miljöansvar. Målet är att fler barn ska slutföra sina utbildningar samt ha goda förutsättningar till anställning efter genomförd utbildning.

Jemen - Katastrofinsamlingen

Organisation: ADRA

Människor i Jemen är hårt drabbade av den eskalerande väpnande konflikten.ADRA har därför arbetat med ett projekt som fokuserar på ett så kallat kontantbaserat stöd. Detta innebär att människor själva ska kunna identifiera sina största behov. Projektet har resulterat i att 2702 personer har nåtts av denna humanitära hjälp.

Mali – Världens Barn

Organisation: Barnfonden

Projektet har syftat till att minska akut undernäring hos barn i Mali, detta genom att stärka lokalsamhällen i syfte att de själva ska arbeta förebyggande mot undernäring och malaria. Inom projektet har Barnfonden även gjort hembesök, hälsokontroller av barn, remitterat barn i behov av vård på sjukhus samt uppföljt barn som mottagit stöd.

Rwanda – Världens barn

Organisation: Clowner Utan Gränser

Barn i flyktingläger har fått möjlighet att ta del av lekfulla och kreativa föreställningar och själva fått lära sig cirkustekniker med syfte förbättra deras psykosociala hälsa och välmående. Projektet uppmuntrar och möjliggör att barn får ett andrum i vardagen och faktiskt får vara barn. Och visste du att lek och rekreation är en av alla rättigheter barn har enligt Barnkonventionen?

Serbien – Musikhjälpen

Organisation: Rädda Barnen

I Serbien har Rädda Barnen arbetat förebyggande med att skapa en medvetenhet hos barn och familjer gällande barns utsatthet för sexuell exploatering kopplat till migration. Personal i flyktingläger har utbildats för att kunna identifiera de barn som löper stor risk att utsättas för sexuella övergrepp och trafficking. Insatser har även gjorts för att stärka de system som finns för rehabilitering och skydd av barn.

Sydsudan – Världens Barn

Organisation: Erikshjälpen

I Sydsudan och i ett flyktingläger i Uganda har barn och unga fått möjlighet till utbildning, detta genom att projektet tillhandahållit skolmaterial samt upprustning av skollokaler. Projektet har inkluderat 5600 barn som på olika sätt fått sin rättighet gällande skolgång tillgodosedd.

Centralafrikanska Republiken – Katastrofinsamling

Organisation: Svenska kyrkan

För att motverka undernäring och stärka människors hälsostatus har detta projekt arbetat med att behandla barn som lider av akut undernäring, informationsspridning gällande hälsa och hygien samt att familjer har fått tillgång till odlingsbar mark och kunskap kring odlingstekniker.

Demokratiska republiken Kongo – Världens Barn

Organisation: Läkare utan Gränser

Projektet syftar till att minska dödligheten och ohälsan hos befolkningen genom att öka medvetenheten och tillgången till kvalitativ sjukvård. Arbetet har fokuserat på barn under 5 år då barnadödligheten i landet är mycket hög.

Moldavien – Världens Barn

Organisation: Individuell Människohjälp

I Moldavien har ett projekt arbetat med att skapa inkluderande skolor och arbetstillfällen för barn och unga vuxna med funktionsnedsättningar. Detta genom att bland annat skapa nätverk för vårdnadshavare och lärare för att säkerställa barnens behov samt deras inkludering i skolan. Projektet har även mobila team för att stötta barn som inte har möjlighet att komma iväg till skolan regelbundet. På detta sätt får barnen möjlighet till utbildning, rehabilitering och ett mer socialt liv.

Palestina – Världens Barn

Organisation: SIRA

Barn med inlärningssvårigheter har fått möjlighet genom ett mångårigt projekt att få specialundervisning i skolor med mindre klasser och specialutbildade lärare. Detta möjliggör att dessa barn får ökat självförtroende och så småningom återgå samt slutföra sina utbildningar i den reguljära skolan.

Tanzania – Världens Barn

Organisation: IOGT-NTO-rörelsen

I Tanzania har barn som lever på gatan getts möjlighet att få tillfälligt tak över huvudet samt givits information om riskerna med att bo på gatan. Projektet arbetar även med att återförena barnen med sina familjer samt påverkningsarbete mot myndigheter att stärka skyddet och möjligheterna för de barn som lever på gatan.

Zimbabwe – Världens Barn

Organisation: Individuell Människohjälp

Projektet har arbetat för att öka kunskapen hos barn som växer upp i socialt och ekonomiskt utsatta familjer gällande deras grundläggande rättigheter kopplat till sexuell och reproduktiv hälsa. Syftet har varit att stärka deras egenmakt för att kunna kräva sina rättigheter.

Demokratiska Republiken Östtimor – Världens Barn

Organisation: Plan International Sverige

Projektet har arbetat med att stärka barns rätt till trygghet och motståndskraft vid naturhändelser och klimatförändringar genom att tillgodose barns rättigheter vid katastrofförebyggande arbete. Arbetet har skett nära lokala organisationer för att stärka deras kapacitet och tillsammans har de arbetat för att öka kunskapen hos vårdnadshavare och lärare gällande barns rättigheter vid naturhändelser.

 • > 500 000 kronor
 • 500 000 – 1 499 999 kronor
 • 1 500 000 – 2 499 999 kronor
 • 2 500 000 – 4 999 999 kronor
 • 5 000 000 – 9 999 999 kronor
 • < 10 000 000 kronor

Nationell verksamhet

Under 2018 har Radiohjälpen beviljat stöd till 317 aktiviteter över hela Sverige, klicka på landskapen för att läsa mer om några av dem.

Lappland

Ingen aktivitet

Norrbotten

Radiohjälpsfonden

RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) Ljusglimten i Kalix arrangerade en helgresa till Piteå för sina medlemmar. Miljöombyte, utflykter och en träff med lokalföreningen i Piteå stod på schemat.

Västerbotten

Kronprinsessan Victorias fond

Under flera år har KFUM (Kristliga Föreningen av Unga Människor) i Umeå ordnat friluftsläger på Norrbyskär. Ledartätheten är hög för att deltagare med kognitiva funktionsnedsättningar tryggt ska kunna delta i aktiviteter som till exempel klättring och kanotpaddling.

Jämtland

Radiohjälpsfonden

På HIF (Handikappidrottsföreningen) Klintens skidläger i Bydalen gavs deltagarna möjlighet att utveckla sina kunskaper i vintersport. Bland annat tränades längd-, utförs- och snowboardåkning.

Ångermanland

Kronprinsessan Victorias fond

Svenska Diabetesförbundets länsförening Västernorrland arrangerade sommarläger med bad, fiske och lek i Kramfors. Barnen fick också träna på att kolla sina värden och lära sig hur aktiviteter, mat och fika påverkar de egna insulinnivåerna.

Härjedalen

Radiohjälpsfonden

Föreningen Vänskapsmöten ordnade en resa till Funäsdalen för deltagare som på grund av sin funktionsnedsättning har svårt att komma iväg på egen hand. Flera naturupplevelser och museibesök hanns med på tre dagar.

Medelpad

Ingen aktivitet

Hälsingland

Kronprinsessan Victorias fond

FUB (För barn unga och vuxna med utvecklingsstörning) Hudiksvall Nordanstig arrangerar under 2019 ett familjeläger i Undersvik. Syftet är att stärka gemenskapen mellan familjerna, dela erfarenheter och erbjuda rekreation.

Dalarna

Radiohjälpsfonden

Ett friskvårdsläger som främjade både den fysiska och psykiska hälsan arrangerades av RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) Hoppet i Rättvik. även träffar med andra lokalföreningar bidrog till gemenskap och till att bryta ensamhet och isolering.

Gästrikland

Kronprinsessan Victorias fond

Malmöavdelningen av DHR (Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet) deltog i SM i utomhusboccia i Gävle med sitt ungdomslag.

Uppland

Radiohjälpsfonden

Redan 1959 startade Stockholms Handikappridklubb ridning för personer med funktionsnedsättning. I dag hålls terminsvis ridlektioner som ger både styrka och balansträning för hästintresserade deltagare.

Värmland

Kronprinsessan Victorias fond

Skidåkning både utför och på längden, pulkarace och mat som alla kan äta utlovas på resan till Sysslebäck som Astma- och Allergiföreningen i Mellansverige anordnar under 2019.

Västmanland

Radiohjälpsfonden

Fiske, friskvård och tipspromenader var några av de aktiviteter som ordnades för äldre personer med synskador när Sverigefinska Synskadadeförbundet reste till Fellingsbro med sina medlemmar.

Närke

Radiohjälpsfonden

Neuroförbundet Göteborg ordnade en bussresa till Askersund för sina medlemmar. Många har svårt att resa på egen hand men kunde nu bland annat besöka både slottskyrka och museum och dessutom åka på en båttur.

Södermanland

Kronprinsessan Victorias fond

Stiftelsen Skota Hem i Saltsjöbaden har en anläggning och båtar som är tillgängliga för seglare med funktionsnedsättning. Under säsongen fick över 250 barn och unga uppleva frihetskänslan att segla, med eller utan hjälp i båten.

Bohuslän

Kronprinsessan Victorias fond

DHB Västra (Döva och hörselskadade barn samt barn med språkstörning) arrangerade ett familjeläger för barn som kommunicerar med teckenspråk, tecken som stöd och bildstöd. Barnen fick möjlighet att leka och umgås på lika villkor och på samma språk oavsett funktionsnedsättning.

Dalsland

Radiohjälpsfonden

RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) i Säffle ordnade fyra tillfällen med friskvård i Åmål. Medlemmarna tränade både individuellt och i grupp och fick tips om hälsa, kost och motionsinspiration.

Västergötland

Kronprinsessan Victorias fond

Svensk Dysmeliförening ordnade läger i Skövde för familjer från hela landet. Dysmeli är en sällsynt funktionsnedsättning och på lägret kunde familjerna umgås och utbyta erfarenheter då man sällan träffar andra med samma funktionsnedsättning.

Östergötland

Radiohjälpsfonden

I Motala tränas innebandy i Solfjäderstaden IBK:s (Innebandyklubb) regi efter mottot ”Innebandy för alla”. Två gånger i veckan hålls träning för personer med funktionsnedsättning.

Halland

Kronprinsessan Victorias fond

Bad är en aktivitet där fysisk träning och social samvaro kan kombineras och RBU (Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar) i Halland ordnar bad en gång i veckan för familjer med barn med omfattande funktionsnedsättning.

Småland

Radiohjälpsfonden

För att synskadade ska få träffa varandra ordnade Synskadades Riksförbunds förening i Växjö en utflykt med dagsresa till Tolg. Under dagen umgicks och åt deltagarna tillsammans.

Öland

Kronprinsessan Victorias fond

Astma- och Allergiföreningen Ludvika Smedjebacken arrangerade under sommaren ett läger på Öland där ensamstående föräldrar med barn prioriterades. Miljön var sanerad så att ingen skulle behöva känna oro för att bli sjuk och många aktiviteter skedde vid havet då luften är bra för barn med allergi eller astma.

Gotland

Radiohjälpsfonden

För att behålla och öka sin rörlighet, balans och styrka tränar 20 äldre personer varje vecka i Visby. Neuroförbundet Martallen Gotland arrangerar verksamheten.

Skåne

Kronprinsessan Victorias fond

Malmö Open är ett årligt återkommande idrottsevenemang för personer med funktionsnedsättning med deltagare från flera länder. Nacka Handikappidrott deltog och tävlade i sporter som till exempel kälkhockey, rullstolsbasket och simning.

Blekinge

Radiohjälpsfonden

Örebro läns distrikt i Personskadeförbundet RTP (Rehabilitering Tillgänglighet Påverkan) ordnade en vistelse med rekreation och träning i Sölvesborg. Förutom social samvaro och utflykter tränade medlemmarna bland annat vattengymnastik och att köra rullstol över hinder.

 • 0 – 4 aktiviteter
 • 5 – 9 aktiviteter
 • 10 – 30 aktiviteter
 • 30 eller fler aktiviteter

Så arbetar Radiohjälpen med hållbarhet

Alla projekt som Radiohjälpen finansierar både i Sverige och internationellt bidrar till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Genom dessa har världen enats för att skapa rättvisa, fred och en hållbar utveckling för alla människor i världen - nu och i framtiden. Det handlar om att ge oss själva och kommande generationer en bättre värld att leva i.

Det unika med FN:s globala mål är att de gäller för alla, överallt. Du som skänker pengar via Radiohjälpens insamlingar är en bidragande del till att målen kan uppnås – ett arbete och ett engagemang som vi är stolta över.

Klicka på ikonerna för att se vilka globala mål som internationella projekt, beviljade under 2018, arbetar med.

Mål 1: Ingen fattigdom
 • Världens Barn: 20 projekt
 • Musikhjälpen: 4 projekt
 • Övriga kampanjer: 1 projekt
Mål 2: Ingen hunger
 • Världens Barn: 13 projekt
 • Övriga kampanjer: 6 projekt
Mål 3: Hälsa och välbefinnande
 • Världens Barn: 34 projekt
 • Musikhjälpen: 14 projekt
 • Övriga kampanjer: 6 projekt
Mål 4: God utbildning för alla
 • Världens Barn: 37 projekt
 • Musikhjälpen: 6 projekt
Mål 5: Jämställdhet
 • Världens Barn: 31 projekt
 • Musikhjälpen: 25 projekt
 • Övriga kampanjer: 2 projekt
Mål 6: Rent vatten och sanitet
 • Världens Barn: 7 projekt
 • Musikhjälpen: 1 projekt
 • Övriga kampanjer: 5 projekt
Mål 7: Hållbar energi för alla
 • Världens Barn: 1 projekt
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Världens Barn: 9 projekt
 • Musikhjälpen: 5 projekt
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Världens Barn: 2 projekt
Mål 10: Minskad ojämlikhet
 • Världens Barn: 29 projekt
 • Musikhjälpen: 7 projekt
 • Övriga kampanjer: 1 projekt
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
 • Världens Barn: 4 projekt
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
 • Världens Barn: 1 projekt
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
 • Världens Barn: 5 projekt
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
 • Världens Barn: 1 projekt
Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
 • Världens Barn: 19 projekt
 • Musikhjälpen: 20 projekt
 • Övriga kampanjer: 1 projekt
Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap
 • Världens Barn: 12 projekt
 • Musikhjälpen: 4 projekt