Integritetspolicy Stiftelsen Radiohjälpen

Allmänt

I Stiftelsen Radiohjälpens Integritetspolicy för personuppgifter beskrivs vilka upplysningar vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, samt hur du kan kontakta oss. Stiftelsen Radiohjälpen är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög sekretess och säkerhet.

Stiftelsen Radiohjälpen respekterar din integritet och är öppna med vilka data vi samlar in och varför.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig. Exempel på personuppgifter är namn, postadress, telefonnummer och e-postadress.

Vad är behandling av en personuppgift?

Behandling är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling. Exempel på behandlingar är insamling, lagring och radering.

Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför?

Huvudsakligen hanterar vi personuppgifter som du själv uppgett till oss, till exempel när du beställt ett gåvokort via vår webbplats, startat eller gett en gåva i en bössa, e-postat, post eller ringt till oss, eller skickat in en ansökan om medel från någon av våra insamlingar. De personuppgifter som lämnats hanteras endast för det ändamål som anges vid insamlingen av uppgifterna. All behandling av dina personuppgifter syftar till att genomföra verksamhet som är förenlig med Stiftelsen Radiohjälpens stadgar.

Radiohjälpen hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, men också i enlighet med yttrandefrihetsgrundlagen, även kallad YGL. Radiohjälpen innehar utgivarbevis för exempelvis vår webbplats och de digitala insamlingsbössorna vilket innebär att avsteg från GDPR kan göras om det är nödvändigt att upprätthålla rätten till yttrandefrihet.

För dig som lämnar personuppgifter till Radiohjälpen innebär det att dina personuppgifter inte får raderas i vissa fall, där de utgör underlag för redaktionellt innehåll. Ett exempel på det är när du startar en digital bössa, eller när du, i samband med att du skänker en gåva inom ramen för en insamling, blir utvald för att tävla.

Insamling av personuppgifter

Exempel på personuppgifter som vi samlar in är ditt namn, mobilnummer, e-postadress och postadress. Stiftelsen Radiohjälpen registrerar personuppgifter i samband med:

 1. Att du skänker en gåva eller beställer ett gåvokort, oavsett gåvo- eller betalkanal.
 2. Att du kontaktar oss via e-post, telefon, post eller sociala medier.
 3. Att du anmäler dig som månadsgivare via autogiro/sms.
 4. Att du startar en digital insamlingsbössa.
 5. Att du skickar in en ansökan om medel ur någon av våra insamlingar, via post eller digitalt.
 6. Att du skickar in rapportering eller uppföljande dokument för projekt som mottager medel ur någon av våra insamlingar, via post eller digitalt.
 7. Att vi besöker en aktivitet eller ett projekt som fått medel från Radiohjälpen.
 8. Att vi gör ett reportage och filmar/fotograferar en aktivitet eller ett projekt som fått medel från Radiohjälpen.
 9. Att vi är testamentesmottagare och då får uppgifter om testamentet, inklusive ev. efterlevande och/eller testamentesmottagare.
 10. Att du besöker vår webbplats, förutsatt att du godkänt våra cookies.
 11. Att du vill prenumerera på Stiftelsen Radiohjälpens nyhetsbrev.
 12. Att du vill låna en fysisk insamlingsbössa.

Hur vi använder insamlad information (våra ändamål)

Stiftelsen Radiohjälpen behandlar personuppgifter för de ändamål som anges nedan.

1. Givarservice – När du ger en gåva behandlar vi namn och betalningsinformation för att:

 • Kunna ta emot, genomföra och registrera gåvor.
 • Om du e-postat eller ringt oss används din e-postadress eller ditt telefonnummer för att upprätthålla kontakten med dig, för att möjliggöra god service och uppföljning exempelvis hantera förfrågningar eller rätta felaktiga uppgifter.

2. Redaktionellt innehåll

 • Om du startar en digital insamlingsbössa behandlar vi de uppgifter om insamlingen du ger oss för att presentera insamlingen på vår webbplats.
 • Vi lagrar och lämnar också ut dina kontaktuppgifter till public service för eventuell medverkan i någon av public services kanaler med anledning av din insamling.

3. Utbetalning av medel

 • Om du företräder en organisation som vill ansöka om medel ur radiohjälpens insamlingar behandlar vi information om organisationen, inklusive dess företrädare.
 • Som företrädare för en sådan organisation kan dina uppgifter förekomma i protokoll, avtal, minnesanteckningar eller som referens i fakturor och liknande.
 • I verksamhetsuppföljning förekommer personuppgifter i rapporter och redovisningar.

4. Intern administration

 • Om du söker en ledig tjänst behandlas dina uppgifter för att kunna ta kontakt med dig och bedöma om du är den vi söker.

5. Anställning

 • Om du är anställd hos oss används dina uppgifter för administration av löner och övriga personalärenden.

6. Affärsutveckling – behandlingar för att utvärdera och förbättra verksamheten

 • För att kunna föra statistik, utveckla och förbättra våra tekniska plattformar sker analys av webbplatsbesökarnas beteenden och mönster. Analysen sker på aggregerad nivå utan att identifiera någon enskild person.

 • För att göra analyser av vilka som engagerar sig i våra insamlingar så att vi kan bedriva insamlingar med innehåll som är anpassat till våra målgrupper. Information om ett urval av personer kompletteras med uppgifter om ålder, kön och geografisk plats genom registermatchning. Analysen sker sedan på aggregerad nivå utan att identifiera någon enskild person.

 • Om vi besöker en aktivitet eller ett projekt och filmar eller fotograferar kan dina uppgifter användas i samband med att vi återkopplar till givarna hur deras gåvor använts och för att inspirera och engagera givare.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar personuppgifter till oss ger du tillåtelse att Stiftelsen Radiohjälpen registrerar och lagrar uppgifter om av vilken anledning du lämnat dem, samt behandlar personuppgifterna för angivna ändamål.

All behandling av personuppgifter utifrån GDPR ska utgå från en rättslig grund.

Stiftelsen Radiohjälpens behandling av personuppgifter under GDPR kan stödja sig på följande grunder, enskilt eller i kombination:

 • Samtycke – När den registrerade har lämnat ett informerat samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera angivna ändamål

 • Uppfyllande av avtal – behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part.

 • Berättigat intresse – I vissa fall kan Stiftelsen Radiohjälpens intresse och behov att genomföra verksamheten bedömas väga tyngre än den registrerades intressen.

Våra ändamål och den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter i samband med dem:

Givarservice - Berättigat intresse (Radiohjälpens intresse av att kunna ta emot gåvor)

Redaktionellt innehåll - Berättigat intresse (Radiohjälpens intresse av att kunna skapa engagemang kring insamlingar, dock omfattas hanteringen även av YGL)

Utbetalning av medel - Berättigat intresse (Radiohjälpens intresse av att kunna bedriva sin verksamhet, bland annat uppföljning av projekt som mottar medel från insamlingar)

Intern administration - Berättigat intresse (Radiohjälpens intresse av att kunna anställa nya medarbetare)

Anställning - Uppfyllande av avtal

Affärsutveckling - Samtycke, Berättigat intresse (Radiohjälpens intresse av att kunna förbättra verksamheten)

Behandlingen av personuppgifter inom GDPR sker enligt gällande lagstiftning och personuppgifter lagras inte under en längre tid än vad som bedöms som nödvändigt för ändamålen med behandlingen. Vissa uppgifter kan komma att lagras under längre period, exempelvis för att uppfylla kraven i bokföringslagen. Gallring av personuppgifter sker när vi inte längre behöver lagra dessa.

Informationshantering, inklusive personuppgiftsbehandling, i den databas som ligger till grund för de digitala insamlingsbössorna omfattas av YGL. Hantering av sådan information ska enligt YGL dokumenteras så att det i efterhand går att säga vilken information som tillhandahållits vid varje tillfälle. Information om de digitala insamlingsbössorna, inklusive personuppgifter, gallras därför inte. Däremot kan du som startat en insamling välja att den inte längre ska vara aktiv och synas på vår webbplats.

För sådan behandling där ditt samtycke är den rättsliga grunden har du rätt att återkalla ditt samtycke genom att vända dig till oss (se kontaktuppgifter längre ned). Observera att detta inte påverkar den behandling som redan skett med stöd av ditt samtycke, eller behandling som är nödvändig för att uppfylla kraven i YGL enligt ovan.

Vem får ta del av mina personuppgifter?

I de fall det är nödvändigt för att Stiftelsen Radiohjälpen ska kunna genomföra verksamheten på ett bra sätt, kan personuppgifter behöva delas med tredje part, så kallade personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information och personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

- betalningslösningar,

- drift och utveckling av IT-system såsom:

a, webbtjänster,

b, kommunikationsverktyg, som bland annat används när du kontaktar oss via e-post,

c, interna arbetsverktyg.

- ekonomihantering,

- juridisk hantering av testamenten,

- affärsutveckling såsom:

a, besöksanalys av besökare till vår webbplats,

b, målgruppsanalys av gåvogivare.

De personuppgiftsbiträden som vi anlitar får inte använda dina uppgifter för något annat ändamål än vad som följer av våra instruktioner.

Utöver personuppgiftsbiträden överför vi vissa personuppgifter till parter som behandlar uppgifterna för egna syften. Detta rör journalister, som gör uppföljande reportage av den verksamhet som Radiohjälpen finansierar, och även public service inom ramen för insamlingsevenemang som sänds i dessa kanaler.

För vissa av dessa delningar (besöksanalys, kommunikationsverktyg och interna arbetsverktyg) kan vissa av dina personuppgifter komma att överföras utanför EU/EES, s.k. tredjeland. När dessa överförs till tredjeland sker detta med stöd av EU:s standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredjeländer.

Om du skapar en digital insamlingsbössa publicerar vi information om denna på vår webbplats. Du bestämmer själv om du vill att dina kontaktuppgifter i form av e-postadress och telefonnummer ska publiceras eller inte. För att komma i kontakt med dig med exempelvis en förfrågan att medverka i sändning för din insamling ger vi public service tillgång till dina kontaktuppgifter.

Stiftelsen Radiohjälpen kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Cookies och webbplatsanvändning

För att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt på vår webbplats och i de digitala bössorna använder sig Radiohjälpen av cookies. Vi använder oss av cookies för att vi ska kunna se de val du gjort på vår webbplats och i bössan och för att kunna förbättra din användarupplevelse och våra insamlingar. Vi vidarebefordrar även viss information som samlas in via cookies till SR för att förbättra din användarupplevelse och våra insamlingar.

När du använder vår webbplats, inklusive våra digitala bössor, och ger ditt godkännande så samlas uppgifter in via så kallade cookies. Cookies är en liten textfil som skickas från vår webbserver (s.k. förstapartscookies) eller från en webbserver som våra webbplats länkar till (s.k. tredjepartscookies) och sparas på din webbläsare eller enhet. Information om din användning av webbplatsen och/eller bössor och vilka sidor som besöks lagras. Den information som inhämtas kan vara till exempel teknisk information om din enhet och internetuppkoppling, såsom operativsystem, webbläsarversion och IP-adress.

De cookies vi använder på våra webbplatser är:

 • allowGA, Förstaparts, Hanterar samtycke till övriga (ej tekniskt nödvändiga) cookies, lagring 1 år

 • _gat, Förstaparts, Styrning och begränsning av anrop till analystjänst, lagring 1 minut

 • _gid, Förstaparts, Besöksanalys, lagring 1 dygn

 • _ga, Förstaparts, Besöksanalys, lagring 2 år

 • player, Tredjeparts (vimeo.com), Videovisning, lagring 1 år

 • vuid, Tredjeparts (vimeo.com), Videovisning, lagring 2 år

Undvika cookies:

Om du inte vill att kakor ska sparas eller vill ta bort redan satta kakor kan du själv göra inställningar i din webbläsare som automatiskt nekar till lagring av kakor eller som gör att du informeras varje gång en webbplats vill lagra en kaka. Du kan också gå in och radera alla kakor som satts tidigare. Vilka inställningar du kan göra beror på vilken webbläsare du använder, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Dina rättigheter

Du har rätt och möjlighet att påverka den information och de uppgifter vi har och sparar om dig. Vi kan på eget initiativ eller på ditt initiativ rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du har också rätt att begära att dina uppgifter raderas eller att användningen av dem begränsas. Om det finns legala skyldigheter som hindrar oss att radera vissa personuppgifter kan vi dock ha rätt att neka din begäran.

Du har rätt att, en gång per år kostnadsfritt, få en bekräftelse på att vi behandlar dina personuppgifter och att få ett registerutdrag över vilka uppgifter som behandlas. För att vi ska kunna säkerställa din identitet i samband med att du gör en sådan begäran kan vi kräva att du identifierar dig elektroniskt eller på annat sätt.

Du har även rätt att lämna in ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter om du anser att den strider mot GDPR. Klagomålet ska då lämnas in till integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Så kontaktar du oss

Om du har frågor eller vill ha ytterligare information är du välkommen att kontakta oss.

E-postadress: radiohjalpen@svt.se

Postadress: Stiftelsen Radiohjälpen 105 10 Stockholm

Ansvar

Personuppgiftsansvarig för organisationens behandling av personuppgifter är Stiftelsen Radiohjälpen, organisationsnummer 802007–9755, adress Oxenstiernsgatan 26, 105 10 Stockholm.