Integritetspolicy Stiftelsen Radiohjälpen

Allmänt

I Stiftelsen Radiohjälpens Integritetspolicy för personuppgifter beskrivs vilka upplysningar vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, samt hur du kan kontakta oss. Stiftelsen Radiohjälpen är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög sekretess och säkerhet.

Stiftelsen Radiohjälpen respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig. Exempel på personuppgifter är namn, postadress, telefonnummer och e-postadress.

Vad är behandling av en personuppgift?

Behandling är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling. Exempel på behandlingar är insamling, lagring och radering.

Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför?

Huvudsakligen hanterar vi personuppgifter som du själv uppgett till oss, till exempel när du beställt ett gåvokort via vår webbplats, mailat eller ringt till oss, eller skickat in en ansökan om medel från någon av våra fonder. De personuppgifter som lämnats hanteras endast för det ändamål som anges vid insamlingen. All behandling av dina personuppgifter syftar till att genomföra verksamhet som är förenlig med Stiftelsen Radiohjälpens stadgar och personuppgifter bevaras inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Insamling av personuppgifter

Exempel på personuppgifter som vi samlar in är ditt namn, mobilnummer, e-postadress och postadress.

Stiftelsen Radiohjälpen registrerar personuppgifter i samband med:

a) Att du skänker en gåva, oavsett gåvo- eller betalkanal.

b) Att du kontaktar oss via e-post, telefon, post eller sociala medier.

c) Att du anmäler dig som månadsgivare via autogiro/sms.

d) Att du beställer en tjänst via våra olika kanaler.

e) Att du startar en digital insamlingsbössa.

f) Att du skickar in en ansökan om medel ur någon av våra fonder, via post eller digitalt.

g) Att vi besöker en aktivitet eller ett projekt som fått medel från Radiohjälpen.

h) Att vi gör ett reportage och filmar/fotograferar en aktivitet eller ett projekt som fått medel från Radiohjälpen.

i) Att du besöker vår webbplats, förutsatt att du godkänt våra cookies.

j) Att du vill prenumerera på Stiftelsen Radiohjälpens nyhetsbrev.

k) Att du vill låna en fysisk insamlingsbössa.

Hur vi använder insamlad information (våra ändamål)

Stiftelsen Radiohjälpen behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för eventuella ytterligare ändamål som anges vid tidpunkten för insamlingen.

1.Givarservice

a) För att kunna ta emot och registrera gåvor.

b) För att genomföra beställningar av tjänster.

c) För att möjliggöra god service, exempelvis hantera förfrågningar eller rätta felaktiga uppgifter.

2.Administration och Information – behandlingar som behövs för att bedriva verksamheten

a) Om du e-postat oss används dina uppgifter för att upprätthålla kontakten med dig.

b) Om du ringt oss används dina uppgifter för att upprätthålla kontakten med dig.

c) Om du är i kontakt med oss i din yrkesroll kan dina uppgifter förekomma i protokoll, minnesanteckningar eller som referens i fakturor och liknande.

d) Om vi besöker en aktivitet eller ett projekt och filmar eller fotograferar kan dina uppgifter användas i samband med att vi återkopplar till givarna hur deras gåvor använts och för att inspirera och engagera givare.

e) Om du startar en digital insamlingsbössa kan du komma att bli kontaktad för eventuell medverkan i någon av public services kanaler.

f) Om du är anställd hos oss används dina uppgifter för administration av löner och övriga personalärenden.

g) I verksamhetsuppföljning förekommer personuppgifter i rapporter och redovisningar.

h) Om du söker en ledig tjänst behandlas dina uppgifter för att kunna ta kontakt med dig och bedöma om du är den vi söker.

i) För att kunna föra statistik, utveckla och förbättra våra tekniska plattformar sker analys av besökarnas beteenden och mönster. Det sker på aggregerad nivå utan att identifiera någon enskild person.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar personuppgifter till oss ger du tillåtelse att Stiftelsen Radiohjälpen registrerar och lagrar uppgifter om av vilken anledning du lämnat dem, samt behandlar personuppgifterna för angivna ändamål. Alla behandlingar av personuppgifter ska utgå från en rättslig grund. Stiftelsen Radiohjälpens behandling av personuppgifter kan stödja sig på följande grunder, enskilt eller i kombination:

1.Uppfyllande av avtal – behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part.

2.Rättslig förpliktelse – vi är t ex skyldiga att följa bokföringslagen och att lämna uppgifter till Skatteverket.

3.Berättigat intresse – I vissa fall kan Stiftelsen Radiohjälpens intresse och behov att genomföra verksamheten bedömas väga tyngre än den registrerades intressen.

4.Samtycke – Den registrerade får utförligare information och lämnar sitt samtycke till att hens personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

Våra ändamål och den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter i samband med dem:

Givarservice - Uppfyllande av avtal, Berättigat intresse

Administration - Rättslig förpliktelse, Uppfyllande av avtal, Berättigat intresse

Information - Uppfyllande av avtal, Berättigat intresse, Samtycke

Behandlingen av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och personuppgifter lagras inte under en längre tid än vad som bedöms som nödvändigt för ändamålen med behandlingen. Uppgifterna lagras så länge du har en relation med oss, samt en tid därefter, beroende på ändamål. Vissa uppgifter kan komma att lagras under längre period, exempelvis för att uppfylla kraven i bokföringslagen. Gallring av personuppgifter sker kontinuerligt.

Vem får ta del av mina personuppgifter?

I de fall det är nödvändigt för att Stiftelsen Radiohjälpen ska kunna genomföra verksamheten på ett bra sätt, kan personuppgifter behöva delas med tredje part, så kallade personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information och personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med bland annat betalningslösningar, drift och utveckling av system och juridisk hantering av testamenten. Stiftelsen Radiohjälpen kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Cookies

När du använder vår webbplats och ger ditt godkännande så samlas uppgifter in via så kallade cookies. Cookies är en liten textfil som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Information om din användning och vilka sidor som besöks lagras. Den information som inhämtas kan vara till exempel teknisk information om din enhet och internetuppkoppling, såsom operativsystem, webbläsarversion och IP-adress. Om cookies inte godkänns kan det medföra att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar som det är tänkt.

Dina rättigheter

Du har rätt och möjlighet att påverka den information och de uppgifter vi har och sparar om dig. Vi kan på eget initiativ eller på ditt initiativ rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du har också rätt att begära att dina uppgifter raderas eller att användningen av dem begränsas. Om det finns legala skyldigheter som hindrar oss att radera vissa personuppgifter kan vi dock ha rätt att neka din begäran. Du har rätt att, en gång per år kostnadsfritt, få en bekräftelse på att vi behandlar dina personuppgifter och att få ett registerutdrag över vilka uppgifter som behandlas.

Så kontaktar du oss

Om du har frågor eller vill ha ytterligare information är du välkommen att kontakta oss. E-postadress: radiohjalpen@svt.se Postadress: Stiftelsen Radiohjälpen, 105 10 Stockholm

Ansvar

Personuppgiftsansvarig för organisationens behandling av personuppgifter är Stiftelsen Radiohjälpen, organisationsnummer 802007-9755, adress Oxenstiernsgatan 26, 105 10 Stockholm.

Vi använder cookies på denna hemsidan för att skapa en bättre upplevelse för våra besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies