Uppdaterad Insamlingspolicy antagen

Publicerad 2020-05-29
Logotyp för 90-konto, med texten Svensk insamlingskontroll.

Den rådande pandemin har gjort att möjligheterna att samla in gåvor från allmänheten påverkats och förändrats. Engagemanget hos allmänheten är stort och vi har nu gått igenom och uppdaterat vår insamlingspolicy, för att givare ska känna sig trygga med Radiohjälpens hantering av gåvor till oss.

Radiohjälpens insamlingspolicy

Policyn tydliggör för våra givare vilka principer som gäller för insamlingsverksamheten, hur Radiohjälpen samlar in pengar och hur vi hanterar gåvor. Insamlingspolicyn ger också vägledning och styrning till Radiohjälpens medarbetare och andra från public service-bolagen som deltar i vårt insamlingsarbete.

Utan gåvor från allmänheten skulle Radiohjälpens arbete inte vara möjligt. Radiohjälpen förändrar liv och lindrar nöd genom att engagera, samla och aktivera viljan att stödja människor där det behövs som mest och gör detta helt och hållet med insamlade medel. Givare till Radiohjälpen ska känna sig trygga med hur Radiohjälpen använder de gåvor som skänks. Det är också viktigt att insamlingsarbetet är kostnadseffektivt så att så mycket pengar som möjligt går till Radiohjälpens ändamål. Radiohjälpens löfte är att gåvor ska användas där de behövs som mest.

Detta är Radiohjälpen

Radiohjälpen är den oberoende insamlingsorganisationen för humanitärt stöd och hjälp i världen och i Sverige. Oberoende från politiska, ekonomiska, kommersiella eller andra intressen. Det innebär att:

• Vi är insamlingsorganisationen inom svensk public service, opartisk och oberoende,

• Vi är snabba från ord till handling vid humanitära kriser och katastrofer.

• Vi engagerar och samlar in för ett globalt ansvarstagande och en hållbar utveckling.

• Vi arbetar långsiktigt för att stödja utveckling där det behövs som mest.

• Vi samarbetar med kompetenta och etablerade organisationer och återrapporterar om det arbete som görs.

• För oss går engagemang och insamling hand i hand. Varje krona och aktivitet ska bidra till att förändra liv och lindra nöd.

Svensk Insamlingskontroll

Radiohjälpens konto 90 1950 6 är ett så kallat 90-konto som beviljats av Svensk Insamlingskontroll. För att beviljas ett 90-konto måste organisationerna säkerställa att all insamlingsverksamhet håller hög kvalitet och att minst 75 procent av insamlade gåvor når ändamålet. Under 2019 gick mycket mer än så (94 procent) av Radiohjälpens insamlade gåvor till ändamålet.

Radiohjälpens insamlingsverksamhet

Radiohjälpen vänder sig främst till allmänheten, dvs tittare och lyssnare och andra som tar del av publiceringar i public service. Privatpersoner står för den största andelen gåvor och företag för en mindre andel av insamlingen. Radiohjälpen använder olika insamlingsmetoder och prövar nya verktyg för att effektivisera insamlingsarbetet och minska kostnaderna som till exempel digitala insamlingsbössor för kampanjerna Musikhjälpen och Världens Barn.

Som givare ska du alltid kunna känna sig trygg när du lämnar personuppgifter till Radiohjälpen. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Som givare har du också alltid möjlighet att ändra eller avsluta ditt engagemang gentemot Radiohjälpen. En givare kan ge till Radiohjälpens olika kampanjer (Världens Barn, Musikhjälpen, Kronprinsessan Victorias fond) eller bidra till Radiohjälpsfonden till exempel under Melodifestivalens omröstning. Det går också att ge bidrag via Radiohjälpen när en kris eller katastrof sker. Månadsgivande är också en möjlighet som Radiohjälpen erbjuder.

Öronmärkning av gåvor

Radiohjälpen har kampanjer som öronmärker gåvor till specifika teman, bland annat Världens Barn, Musikhjälpen, Radiohjälpsfondens insamling via Melodifestivalen och Kronprinsessan Victorias fond. Vi strävar i allt vi gör efter att hålla nere våra administrativa kostnader och att arbeta effektivt för att nå resultat. Gåvor till Radiohjälpen används både i vår svenska och internationella verksamhet i enlighet med vårt ändamål och där vi bedömer att de gör störst nytta.

Testamenten

Testamentsgåvor är en del av Radiohjälpens finansiering och kan omfatta exempelvis kontanter, värdeföremål, aktier, fondandelar och fastigheter. Radiohjälpen är befriad från skatt på ränteintäkter, aktieutdelningar och kapitalvinster. Det innebär att hela värdet av en fastighet, aktiepost eller fondandel kommer vår verksamhet till godo. Mer information om testamentsgåvor finns här: www.radiohjalpen.se/stod-oss/testamentera Testamentsgåvor innebär ett stort förtroende att förvalta och Radiohjälpen har en särskild omsorg kring denna hantering.

Digital insamling

Radiohjälpens digitala kanaler möjliggör insamling av pengar på olika sätt, till exempel genom digitala insamlingsbössor eller gåvokort.

Gåvor i form av fast egendom och värdepapper

Fast egendom värderas professionellt och säljs snarast möjligt. Värdepapper säljs skyndsamt.

Foto, film och text

Material som Radiohjälpen använder får inte kränka eller på annat sätt skada eller sätta människor i osäkerhet. Radiohjälpen ska säkerställa respekt för individers värdighet och integritet i alla möten (intervju eller filmning/fotografering) och vid publicering av materialet.

För samverkande journalister återfinns de journalistiska yrkesreglerna här: www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesetik/spelregler-press-radio-och-tv/yrkesregler

Radiohjälpen har en särskild uppförandekod som inkluderar hantering av fotografering och intervjuer.

Tacka nej till gåvor

Radiohjälpen förbehåller sig rätten att inte ta emot gåvor från en avsändare om Radiohjälpen bedömer att detta skulle skada förtroendet för insamlingen eller Radiohjälpens verksamhet i övrigt.

Gåvor från företag, institutioner och organisationer

Kraven på opartiskhet, saklighet, oberoende och integritet ska genomsyra all verksamhet inom public service, därmed också i förlängningen Radiohjälpens. Mot denna bakgrund är Radiohjälpen restriktiv till att ingå regelrätta partnerskap eller samarbeten med företag eller andra som vill bidra. Radiohjälpen ska inte fälla värderande uttalanden om bidragande företag och kan heller inte garantera utrymme i programverksamheten i gengäld för en specifik insats. Det finns dessutom regler som innebär att programföretagen inte i sin programverksamhet får gynna kommersiella intressen på ett otillbörligt sätt.

Utöver detta råder det inom public service-bolagens programverksamhet också ett generellt sponsringsförbud (med vissa utpekade undantag). Ett penningbidrag till en insamling som tillfaller Radiohjälpen direkt är dock inte att betrakta som ett sponsorbidrag då det inte kommer programverksamheten till del.

Särskilda villkor/kriterier för företagsgåvor

Nedan följer de villkor för hur och i vilken utsträckning bidragande företag, institutioner och organisationer som stödjer Radiohjälpens insamlingar får kommunicera detta. I viss mån kan kriterierna anpassas utifrån de specifika förutsättningarna som de enskilda insamlingarna har.

Varje insamling där det är relevant har ett paket med grafik såsom t.ex. dekaler som får användas under en viss begränsad tid t.ex. ”Vi stödjer insamlingen X”. Dekaler får enbart användas i informationssyfte i till exempel e-postsignaturer, fakturor, brevpapper osv. Grafik som berättar om hur ett företag, en institution eller en organisation stödjer insamlingen ska skilja sig från annan grafik som t ex innehåller en allmän uppmaning att stödja själva insamlingen. Grafiken får enbart användas av det företag, den institution eller organisation som skänkt gåvan. Det innebär att givande företag etc. inte får låta andra t.ex. samarbetspartners, återförsäljare, grossister, kunder eller liknande använda grafiken.

Det är inte tillåtet att använda Radiohjälpens varumärken direkt på en produkt eller i en kommersiell annons.

Företag, institutioner och organisationer får inte använda grafiken eller Radiohjälpens varumärken för att värva kunder/medlemmar i olika sammanhang, eller skaffa följare i sociala medier. Det är inte tillåtet att använda grafiken eller Radiohjälpens varumärken i samband med politiska eller kommersiella kampanjer eller för att sprida egna budskap, dvs. andra än insamlingens.

Grafiken eller Radiohjälpens varumärken i övrigt får inte förekomma i samband med främlingsfientliga, sexistiska eller andra diskrimineringsgrundade yttranden som kan skada förtroendet för Radiohjälpen eller programbolagen.

Ord som ”samarbete” eller ”partnerskap” får inte förekomma i kommunikation kring en lämnad gåva. Istället bör man tala om att företaget ”stödjer” Radiohjälpens insamling eller ”ger bidrag till”. Gemensamma pressmeddelanden ska inte förekomma.

Publicerad 2020-05-29
Uppdaterad 2020-05-29

Aktuellt

Allmänhetens bidrag gör skillnad i Ukraina

Allmänhetens bidrag gör skillnad i Ukraina

För två år sedan inleddes Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Två dagar senare startade...

published-icon
2024-02-23
Insamling för Världens Barn under Melodifestivalen

Insamling för Världens Barn under Melodifestivalen

Lidande bland barn i världen ökar. Allt fler barn hungrar, barn tvingas från sina hem och många...

Världens Barn
published-icon
2024-02-02
1,3 miljoner kr till insamlingen för psykisk hälsa

1,3 miljoner kr till insamlingen för psykisk hälsa

Drygt 1,3 miljoner kr samlades in under Idrottsgalans och Radiohjälpens insamling ”Idrott är mer än...

published-icon
2024-01-23
Läs fler nyheter