Visselblåsartjänst/Whistleblower

Vi vill göra rätt – Radiohjälpens visselblåsartjänst

Radiohjälpen vill att du – som representant för allmänheten, medarbetare eller samarbetspart - slår larm om du misstänker oegentligheter i Radiohjälpens arbete. Både det arbete som utförs på Radiohjälpen och det arbete som utförs av våra partnerorganisationer i fält. En delgiven misstanke om oegentligheter möjliggör ett förebyggande arbete samt en möjlighet för Radiohjälpen att i god tid korrigera felaktigheter. Om du inte vill vara öppen med din identitet erbjuder vi en säker kanal för anonym rapportering. Denna tjänst hanteras av en extern part, WhistleB. 

 

”WhistleB erbjuder en tredjepartstjänst för visselblåsning som säkerställer visselblåsarens anonymitet i kommunikationen med arbetsgivaren. Tjänsten är helt frikopplad från arbetsgivarens IT-system och webbtjänster. WhistleB sparar inte IP adresser eller annan data som kan kopplas till visselblåsaren. Vi kan därför inte spåra en anonym visselblåsare .Alla rapporter är starkt krypterade och kan dekrypteras endast av utvalda individer. WhistleB kan inte dekryptera och läsa rapporter.” 
 

Gunilla Hadders, Grundare av WhistleB.

 

Vill du komma till Radiohjälpens rapporteringskanal hos WhistleB? Använd länken nedan. Observera att samarbetsorganisationer som upptäckt oegentligheter i projekt finansierade av Radiohjälpen ska agera enligt vårt incidentrapporteringsrutin.

 

We want to do the right thing - Radiohjälpen´s whistle-blower service

Radiohjälpen encourages you – as a representative of the public, co-worker or partner organisation – to blow the whistle if you suspect misconduct, violations, fraud or any other form of irregularity within Radiohjälpen’s work or the work that is financed by Radiohjälpen. A reported suspicion of irregularity allows for preventive measures and gives Radiohjälpen an opportunity to follow up and investigate in a timely manner. If you want your identity as a whistle-blower to remain anonymous, we offer a secure channel for anonymous reporting, handled by an external party, WhistleB.

 

"WhistleB offers a third-party whistleblowing service that ensures the whistle-blower's anonymity in communicating with the employer. The service is completely disconnected from the employer's IT systems and web services. WhistleB does not save IP addresses or other data that can be connected to the whistle-blower and can as such not track an anonymous whistle-blower. All reports are highly encrypted and can only be decrypted by designated individuals. WhistleB cannot decrypt and read reports."

 

Gunilla Hadders, Founder of WhistleB.

 

If you want to report any form of irregularity, please use the link below, where you will reach Radiohjälpen’s reporting channel at WhistleB. Note that partner organisations that suspect irregularities in projects funded by Radiohjälpen should act according to our incident reporting routines.

 

Visselblåsartjänst/Whistleblower

 

Här hittar du mer information:
Radiohjälpens riktlinjer för visselblåsartjänsten

Frågor och svar om att visselblåsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: tis, 2019-03-05 15:02