Så jobbar vi

Insamling, engagemang och folkbildning

Till Radiohjälpen kommer det löpande in gåvor via framförallt hemsidan och plusgirokontot. Några återkommande insamlingskampanjer genomförs årligen, dessa är insamling till Radiohjälpsfonden via Melodifestivalen, programmet Grattis kronprinsessan! till förmån för Kronprinsessan Victorias fond, samt insamlingarna Världens Barn och Musikhjälpen. Utöver detta kan katastrofinsamlingar startas. Insamlingskampanjerna sker både i radio, tv och i sociala medier. De sker alltid i nära samarbete med programbolagen inom public service. De två största kampanjerna är Världens Barn och Musikhjälpen, som utöver insamlingsdelen har ett tydligt fokus på engagemang och folkbildning.

Radiohjälpen tar årligen fram ett antal filmer med det övergripande syftet att återkoppla till givarna hur deras bidrag har omsatts i verksamhet. Strävan är att få en bred spegling av internationella projekt och aktiviteter i Sverige som fått stöd från någon av Radiohjälpens insamlingar. I vissa filmer belyser Radiohjälpen även en viss fråga, internationellt till exempel effekten av klimatförändringar, orsaker till flyktingsituationen, problematiken kring barnhem och i Sverige hur det är att leva med en funktionsvariation eller nedsättning. Eller hur tillgängligt samhället är för rullstolsburna.

Det internationella arbetet

Radiohjälpen har partnerorganisationer som kan söka medel till sitt internationella arbete. För att bli partnerorganisation krävs bland annat att organisationen har ett så kallat 90-konto och mycket god kapacitet för finansiell uppföljning och kontroll. De organisationer som beviljas medel får använda max sju procent till administration för kvalitetssäkring och revision. De organisationer som ingår i den så kallade Världens Barn-familjen har möjlighet att söka en viss andel garanterade medel från årets insamling och får ha kostnader om maximalt femton procent. Radiohjälpens arbetssätt säkerställer att de projekt som får stöd har en positiv påverkan och bidrar till att fler människor kan åtnjuta sina mänskliga rättigheter, samt att lindra nöd och rädda liv. Beviljade medel går endast till projekt hos beprövade svenska organisationer som varit verksamma på plats en längre tid och har ett dokumenterat samarbete med lokala organisationer. Partnerorganisationerna lämnar in rapportering till Radiohjälpen för granskning och godkännande, och löpande dialog sker under hela projektet för att säkerställa att budget och arbetet utförs enligt plan. Rapporter från projekten måste också granskas av en oberoende revisor för att säkerställa att pengarna använts på rätt sätt och Radiohjälpen gör även projektbesök, dels för att följa upp projekten på plats men också för att dokumentera verksamheten och återrapportera till allmänheten och givarna.

Det nationella arbetet

Ideella föreningar som arrangerar fritidsverksamhet för barn/unga med funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag ur Kronprinsessan Victorias fond. Verksamhet för vuxna med funktionsnedsättning kan beviljas medel ur Radiohjälpsfonden. Aktiviteterna för både unga och vuxna syftar bland annat till en aktiv fritid, att bryta isolering, höja livskvalitén, stärka självkänslan och till att träffa nya vänner. Föreningarna som ansöker om medel ska vara ideella medlemsföreningar, ha funnits i minst två år samt ha ett plus- eller bankgirokonto och ett organisationsnummer. Ansökan ska främst avse bidrag till kostnader för medhjälpare, de personer som på olika sätt hjälper den som behöver extra stöd. En redovisning av hur medlen har använts ska lämnas senast tre månader efter att aktiviteten har skett. Ingen del av bidraget får användas till administration (med undantag för Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) får använda max sju procent till administration då de fortsatt hanterar sina lokalföreningars ansökningsprocesser och redovisningar). För att dokumentera och för att visa verksamheten för givarna besöker Radiohjälpen varje år någon eller några aktiviteter som filmas och sedan visas i SVT, vid något av dessa besök deltar vanligtvis även kronprinsessan.

Uppdaterad: ons, 2019-02-13 20:14