Datum: 2017-02-09

Hit går insamlade medel från MH16

Här är de projekt som fått stöd inom temat ”barn i krig har rätt att gå i skolan”:

Rädda Barnen i Jemen – 2 miljoner kr

Situationen i Jemen har eskalerat sedan konflikten bröt ut 2011 och totalt beräknas 1 621 skolor ha stängt pga våldsamheter och förstörda byggnader. Fokus i detta projekt ligger på att förse fem utvalda skolor med utbildningsmaterial och skapa barnvänliga utrymmen för barnen. Projektet kommer även renovera WASH-faciliteter (latriner, handfat och vattenkällor) på fem utvalda grundskolor, för att säkerställa att alla barn, särskilt flickor och barn med funktionsnedsättning, känner sig trygga i miljön och har tillträde till skolan och dess faciliteter. Totalt räknar man med att nå 8 772 barn genom WASH-aktiviteterna och barnvänliga utrymmen, samt 2 500 barn genom utdelning av skolböcker.

SOS Barnbyar i Niger - 1,3 miljoner kr

Situationen i Niger är ansträngd med ett stort antal internflyktingar pga Boko Harams etablering i landet. Samtidigt finns ett stort antal flyktingar från Nigeria som är i stort behov av humanitärt stöd. Projektet ska därför skapa barnvänliga utrymmen för såväl internflyktingar som flyktingar från Nigeria i åldrarna 9-14 år. I dessa utrymmen, som består av tillfälliga tältliknande konstruktioner, får barnen en säker och trygg plats att samlas på, och där de kan få informell utbildning i väntan på att få en plats i det formella skolsystemet. Projektet omfattar också utbildning för lärare inom psykosocial vård, barns rätt till trygghet och skydd, samt jämställdhet.

Individuell Människohjälp (IM) i El Salvador – 1,3 miljoner kr

Projektet fokuserar på barn och ungdomar i områden med utbrett våld och gängkriminalitet. Andelen barn som därför inte får gå till skolan för sina föräldrar, inte själva vågar, eller påverkas av våldet själva, är mycket hög. Många barn rekryteras även av gängen och används bland annat som budbärare.  Projektet fokuserar på att skapa förutsättningar för barnen att stanna kvar i skolan och för de som hoppat av att komma tillbaka. Aktiviteterna i projektet ska också förhindra våld genom att diskutera hur både barn och vuxna kan hantera konflikter på ett sätt som utesluter våld. Genom diskussioner och undervisning i maskulinitet, SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) och inkluderande utbildning vill man främja barns skolgång och få barn tillbaka till skolan efter avhopp. Man satsar även på barnvänliga utrymmen för att barn ska få tillgång till kreativa och trygga platser i skolan. Projektet arbetar även med lokala myndigheter för att främja en ickevåldskultur och ett ökat fokus på utbildning som verktyg för utveckling.

Svenska kyrkan i Sydsudan – 2 miljoner kr

Projektet genomförs i Sydsudan för internflyktingar som pga konflikten inte har tillgång till fungerande och säkra skolor. Konflikten i landet har gjort att tillgången till skolor minskat, samtidigt som traditionella sedvänjor med barnäktenskap fortsätter, där framförallt unga flickor är utsatta. På grund av den väpnade konflikten och de stora humanitära behoven tvingas många barn att arbeta för att bidra till familjeförsörjningen. Projektet vill därför säkerställa att fler barn har möjlighet att gå i skolan och kommer bland annat förse skolor med skolmaterial, uppföra latriner för att säkerställa att både pojkar och flickor kan gå i skolan, men också säkra skolbyggnader med tanke på de pågående stridigheterna. Påverkansarbete för föräldrar kring vikten av utbildning kommer även att genomföras och lärare kommer utbildas i psykosocial vård. Totalt beräknas över 7 000 människor omfattas av projektaktiviteterna.

Svenska Afghanistankommittén i Afghanistan – 2 miljoner kr

Provinsen Nangarhar i östra Afghanistan har sett stora mängder återvändande afghanska flyktingar bosätta sig i området de senaste åren, vilket har ökat beläggningen på skolor i området. Skolorna har inte kapacitet att ta emot alla återvändande barn eller ge dem en fullvärdig utbildning.  Projektet fokuserar därför på att etablera 95 tillfälliga klasser i fyra distrikt i regionen för återvändande afghanska flyktingar som lämnat Pakistan. Totalt räknar man med att 2 850 barn i åldrarna 6-15 år, som i nuläget inte går i skolan, kommer få tillgång till kvalitativ undervisning och så småningom få tillträde till formell skolgången. Minst 50 % av barnen kommer vara flickor och barn med fysiska funktionsnedsättningar.

Plan International Sverige i Tanzania – 2 miljoner kr

Projektet rör burundiska flyktingar i Tanzania med syfte att erbjuda barn tillgång till utbildning med fokus på högstadie- och gymnasieelever. Andelen elever som hoppar av skolan är högre bland de äldre eleverna och särskilt bland tonårsflickor, då dessa förväntas ta större ansvar för hemarbete och familj, men även pga begränsningar i skolornas hygienfaciliteter. Även bristen på skolböcker har påverkat antalet barn som går kvar. Genom bland annat inköp av skolböcker från Burundi, utdelning av "dignity kits" (sanitetsartiklar) och påverkansarbete kring vikten av att flickors skolgång räknar man med att fler ungdomar kommer gå till skolan. Projektet kommer även säkerställa att skolornas toaletter är anpassade så alla barn, särskilt flickor, känner sig trygga och därmed kan gå i skolan en hel dag. Totalt beräknar man nå 2 000 elever under projektet. Utöver detta kommer även 4 000 vuxna nås av påverkansarbetet kring vikten av barns utbildning, särskilt flickors, och 60 lärare förväntas stärka sina kunskaper i kriskunskap och psykosocialt stöd.

Rädda Barnen i Rwanda – 2 miljoner kr

Situationen i Burundi har lett till att ett stort antal människor flytt till Rwanda under det senaste året. Rädda Barnens projekt erbjuder burundiska ungdomar på flykt utbildning för att öka läs- och skrivkunnigheten. Totalt omfattas 5 570 barn av projektets aktiviteter. Projektet har även en skyddskomponent där påverkans- och informationsarbete genomförs för att stärka lärare, föräldrars och lokalsamhällets arbete med att säkerställa barns trygghet och skydd. Därmed väntas projektet nå ut till nästan 7 000 personer.

Plan International Sverige i Kamerun – 2 miljoner kr

Antalet människor som flytt från Nigeria till Kamerun uppgår idag till 73 000, samtidigt som människor i Kamerun även är internflyktingar inom landets gränser. Plans projekt fokuserar på att skapa tillgång till utbildning för barn från Nigeria som flytt till Kamerun. För att öka tillträde till skolan renoveras bland annat latriner, skolmaterial delas ut till 2 500 barn och påverkanskampanjer kring vikten av barns utbildning av och med barn skall genomföras. Plan ska även starta skolklubbar för pojkar och flickor med fokus på life-skills, där barnen även ges möjlighet att diskutera sina skolbehov och få sin röst hörd. Även föräldrar, lärare och lokalsamhällen involveras i projektet för ett ökat genomslag kring barns rätt till utbildning samt trygghet och skydd.  

Erikshjälpen i Sydsudan – 2 miljoner kr

Projektet skall säkerställa att internflyktingar i Sydsudan har tillgång till utbildning. Bland annat kommer projektet tillgodose kvalitetsutbildning för barn 6-12 år genom att öka skolors kapacitet att ta emot fler barn, renovering av lokaler och påfyllnad av skolmaterial. Äldre barn, och särskilt flickor som är extra sårbara, kommer också få tillgång till yrkesutbildning samt grundläggande livskunskaper (sk. life-skills), exempelvis kreativt och kritiskt tänkande, reproduktiv hälsa och rättigheter samt rätten till trygghet och skydd.

Läkarmissionen i Rwanda – 400 000 kr

Konflikten i Burundi har fått stora grupper att fly till de omkringliggande länderna och Rwanda har tagit emot cirka 70 000 flyktingar. Projekt når ut till 100 barn mellan 7-16 år, i särskilt sårbara familjer som flytt från Burundi till Rwanda. En individuell handlingsplan för barnens utbildning etableras och följs noga upp för att barnen ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Barnen integreras i den formella skolan och erbjuds även psykosocialt stöd vid behov.

Läkarmissionen i DR Kongo – 600 000 kr

Antalet internflyktingar i Demokratiska Republiken Kongo beräknades i slutet av 2016 till närmre 2 miljoner människor. I det område projektet genomförs, Norra Kivu-provinsen, har ökade stridigheter medfört ett stort antal internflyktingar. Bland dessa finns tusentals barn med avbruten skolgång. Beni-området i norra Kivu har tidigare ansetts lugnt men har nu i och med det ökande antalet flyktingar hamnat i en akut humanitär kris. Antalet barn som skrivits in i skola har under 2016 sjunkit dramatiskt. Inom ramen för insatsen kommer man därför bland annat utbilda lärare, dela ut skolpaket med skolböcker och material, samt föra en dialog med skolor och elever samt föräldrar kring närvaro i skolan. Projektet implementeras i 14 skolor i området, och närmre 1 000 barn i åldrarna 8-18 ska ges tillgång till utbildning.

Svenska Afghanistankommittén i Afghanistan – 1 miljon kr

Den väpnade konflikten har pågått under lång tid och den unga generationen i landet idag har vuxit upp med den ständigt närvarande. Det har påverkat deras möjligheter till skolgång, men också tillgången på lärare och kvalitativ utbildning. Därför bedriver Svenska Afghanistankommittén (SAK) projekt i landet, dels för att säkerställa att barn har tillgång till skola, men också för att säkerställa att barnen har lärare med fullgoda kompetenser. Genom det här projektet skapas tillgång på just kvalitativ utbildning för barn i 13 av landets 34 provinser, och en kompetens skolledning och skolpersonal. Fokus ligger också på att säkerställa lärare och skolpersonals kunskap kring inkluderande utbildning, så att barn som lever med funktionsnedsättning ska kunna ges samma förutsättningar i skolan.

Barnfonden i Mali – 2 miljoner kr

Det här projektet implementeras i Mali, ett land hårt drabbat av intern och väpnad konflikt, och där ett stort antal barn inte har tillgång till skola och utbildning. Genom projektet arbetar Barnfonden för att säkerställa 4000 barns tillgång till skola i 20 byar. Särskilt fokus ligger på flickors skolgång, och ser till att barnen får ett skolkit med läromaterial, men också information kring frågor som god hygien, sk. Life-skills och där även lärare och skolkommittéer får utbildning i pedagogik och utbildningsmetoder. Barnfonden planerar också att anpassa vissa av de skolor de arbetar genom för att se till att även barn med funktionsnedsättning har tillträde och tillgång till utbildning.

Islamic Relief i Irak 2 miljoner kr

Behovet av akuta insatser för barn i och omkring Mosul har ökat den senaste tiden i takt med ökade stridigheter. Därför har Islamic Relief beviljats pengar för ett projekt som skapar barnvänliga platser för barn i fyra skolor i. Totalt involveras 3500 barn i verksamheten, där de får en trygg plats att samlas på. Det bidrar till en känsla av vardag, men också som en plats för fortsatt utbildning för barnen. Skolor som till viss del förstörts i stridigheterna kommer repareras, barnen får tillgång till skola och utbildning, läromaterial och lärarna får utbildning ibland annat katastrofförebyggande arbete och pedagogik.

Islamic Relief i Syrien - 2 miljoner kr

I en väpnad konflikt är barn ofta en av de mest utsatta grupperna i samhället, och den väpnade konflikten i Syrien, som nu är inne på sitt sjätte år, är inget undantag. Många barn har genom åren tvingats fly inom och utanför landets gränser, och därmed även i många fall tvingats sluta skolan helt eller i perioder. Projektet implementeras i Syrien, där 600 barn i åldrarna 5-14 år, som idag inte är inskrivna i skolan, år inkluderas. Utöver att barnen får tillgång till skola så får barnen ett mål mat i skolan varje dag – för att se till att de kan fortsätta sin skolgång, och de barn som behöver erbjuds också psykosocialt stöd.

Plan International Sverige i Libanon - 2 miljoner kr

Projektet fokuserar på att stärka flickors tillgång till utbildning i Libanon, och totalt väntas 400 flickor i åldern 12-17 år inkluderas. Flickorna kommer från både Irak och Syrien och har ofta varit utan skolgång under flera år på grund av de väpnade konflikterna i deras hemländer. Flickor från Libanon inkluderas också i projektet, för att skapa kontakter mellan värdsamhället, dvs de som kanske vuxit upp i landet, och de som befinner sig på flykt från sina hemländer. Det bidrar till ökad integrering och minskade spänningar i samhället, så att inte bilden blir att endast en grupp barn gynnas.

Plan International Sverige i Nigeria - 2 miljoner kr

Nigeria är ett land drabbat av pågående väpnad konflikt, men också en pågående hungersnöd i de nordöstra delarna av landet. Plan International Sverige har beviljats pengar för ett projekt som ser till att barn även i avlägsna områden i landet får tillgång till utbildning. Det görs bland annat genom mobila skolor, dvs bussar som tar sig ut på landsbygden för att säkra att alla barn får gå i skolan. Totalt beräknas 1000 barn få tillgång till utbildning genom projektet. Även lärare involveras i projektet, dels för att få stärka kunskaper i hur de skall arbeta med barn i behov av psykosocialt stöd, men också för att på bästa sätt kunna stötta barnen i sin fortsatta utveckling.

Svenska Kyrkan i Burma/Myanmar - 2 miljoner kr

I provinsen Rakhine i Myanmar finns stora behov, bland annat för barn att få fortsätta gå i skolan. I provinsen bor många från den etniska, och statslösa, minoriteten Rohingya – som benämnts av bland andra FN som en av världens mest förföljda folkgrupper. Många barn är helt utanför skolan, eller har tvingats sluta på grund av konflikter eller flytt inom landet. Genom Svenska Kyrkans projekt får över 9400 barn tillgång till utbildning och skolmaterial och en trygg plats att samlas på och som kan bidra till stabilitet i vardagen. Även 160 lärare kommer utbildas, bland annat i barns rätt till just trygghet och skydd, samt pedagogik och utbildningsmetoder.

SOS Barnbyar Sverige i Centralafrikanska Republiken - 2,4 miljoner kr

Sedan 2013 har en väpnad konflikt pågått i Centralafrikanska Republiken och som har påverkat stora delar av landets befolkning. Det här är en ofta bortglömd, men också underfinansierad kris, och därför har SOS Barnbyar Sverige beviljats pengar från musikhjälpen 2016 för att se till att 7500 barn, med ett särskilt fokus på flickor, i fem skolor får ordentliga skolbyggnader, skolmaterial och säkra toaletter på skolan. Genom att se till att skolan har säkra och fungerande toaletter, förbättras också flickors och barn med funktionsnedsättnings möjligheter att fullfölja sin skolgång. Lärare får också utbildning i pedagogik, hur de skall arbeta med barn som i många fall är i stort behov av psykosocialt stöd, men också kring vikten av barns rätt till trygghet och skydd.

Diakonia i Palestina – 1,8 miljoner kr

Genom det här projektet ser Diakonia och deras lokala partnerorganisationer till att barn med behov av extra stöd, eller som inte har tillgång till utbildning, får tillgång till specialklasser. Ibland kan det också vara farligt för barnen i Palestina att ta sig till och från skolan, och därför ser projektet till att barn som bor i avlägsna och ibland svåråtkomliga områden får tillgång till skolböcker och annan litteratur genom en biblioteksbuss som åker runt i veckorna. Skolmiljön för barnen ska också förbättras, bland annat genom att lärare och elever får tillgång till skolmaterial, men också genom att lärarna får möjlighet att vidareutbilda sig inom en rad olika ämnen. Totalt inkluderas 1 150 barn i åldrarna 8-12 år, men också föräldrar och skolpersonal.

SIRA i Palestina – 150 000 kr från MH16 och 400 000 kr från VB16

SIRA arbetar i Palestina för att se till att barn med läs- och skrivsvårigheter får tillgång till skola och lärare med specialkompetens, och på så sätt får en möjlighet att gå i skolan. Så småningom kan dessa barn fortsätta sin utbildning i den reguljära skolan. Genom bland annat vidareutbildning av lärare, samarbete med lärarstudenter och universitet samt informationsspridning och samtal med lokala myndigheter arbetar SIRA för alla barns rätt till utbildning. Det här projektet får pengar från MH16, men också från Radiohjälpens insamling Världens Barn. Totalt kommer 110 barn per termin få tillgång till utbildning genom det här projektet.

Diakonia i Mali – 2 miljoner kr

I Mali råder bland annat väpnad konflikt och därför arbetar Diakonia på plats för att se till att barn får tillgång till utbildning. Många skolor har blivit förstörda i den väpnade konflikten, och därför kommer det här projektet se till att förstörda skolor lagas så att utbildningen kan fortsätta. Skolorna kommer också få tillgång till skolmaterial, och eleverna få vidareutbildning för att på bästa sätt se till att barnen får en kvalitativ utbildning. Totalt inkluderas 3000 barn i 15 olika skolor i projektet, men också bland annat 105 skolkommittéer.

Islamic Relief i Pakistan – 1,2 miljoner kr

Projektet implementeras i Khyber, FATA, ett område i Pakistan som sett ett stort antal människor på flykt återvända till sina hem. Tillgång till skola för de återvändande barnen är mycket begränsad, bland annat för att många skolor är förstörda, men också på grund av den låga kvalitén på utbildningen. Därför arbetar Islamic Relief på plats för att se till att skolor lagas så att skolan kan fortsätta, men också så att kvalitén på utbildningen ökar. I projektet ingår också informationsspridning till de lokala samhällena kring barns rätt till utbildning och barns rätt till trygghet och skydd. På så vis kan de lokala samhällena själva identifiera de problem de ser och se vilka lösningar på problemen som finns. Barnen inkluderas också i det här arbetet, bland annat genom skolkommittéer och barnforum. Totalt inkluderas 1 789 barn i projektet.

Rädda Barnen i DR Kongo – 2 miljoner kr

I Kasai-Oriental provinsen i centrala DRK har många människor tvingats på flykt till följd av väpnad konflikt och oro. Bara på ett år har omkring 1,4 miljoner människor tvingats på flykt. Nu återvänder en del människor hem, och samtidigt finns inte så många fungerande skolor på plats. Rädda Barnen arbetar därför för att se till att barnen som är på flykt inom sitt eget land, och de barn som nu återvänder hem får tillgång till skolor som inte är skadade, som har skolmaterial, bänkar att sitta vid och lärare som kan undervisa barnen. Rädda Barnen jobbar också med det lokala utbildningsministeriet för att stärka deras kapacitet att så småningom kunna tillgodose barnen deras rättigheter på egen hand. Totalt inkluderas 540 barn i 3 olika skolor i projektet.

Uppdaterad: ons, 2017-11-29 16:45