Datum: 2018-02-06

Hit går insamlade medel från MH2017

Här är projekten som hittills beviljats medel från Musikhjälpen 2017 inom temat ”Barn är inte till salu”. 

Clowner utan Gränser i Indien – 1,2 miljoner  kr

Mumbais red light district är ett av de största i Asien och här beräknas över 200 000 barn vara utsatta för barnsexhandel. Genom sitt samarbete med en rad organisationer arbetar Clowner utan Gränser för att ge barn utbildning och en trygg plats i tillvaron. I det här projektet säkerställs barns trygghet och skydd, bland annat genom akrobatik och lek. Här kan du se URs reportage från denna verksamhet, ’En clown i Red Light District’.

Svenska Kyrkan i Filippinerna – 2 miljoner kr

På Filippinerna är barn väldigt utsatta och detta projektet vill förebygga kommersiell sexuell exploatering av barn och stärka psykosociala välmående hos barn och deras familjer. Bland annat förebyggs exploatering av barn genom en internetbaserad hotline, dit barn och vuxna kan vända sig för att rapportera misstänkta gärningspersoner eller övergrepp. Den resande reportern, Linnea Henriksson, besökte under MH2017 Filippinerna. Du kan se reportagen här.

Individuell Människohjälp (IM) i Malawi – 1,3 miljoner kr

Att som barn tvingas in i äktenskap räknas som barnsexhandel. IM har därför beviljats stöd för ett projekt i Malawi som syftar till att stoppa de ökade nivåerna av barnäktenskap som ses i landet. Bland annat arbetar IM med dialog på lokal nivå med lokala och religiösa ledare för att bryta denna skadliga sedvänja.

Barnfonden i Burkina Faso – 3 miljoner kr

Burkina Faso är ett av världens fattigaste länder och en källa, transitplats och slutdestination för barnsexhandel. Barnfondens projekt vill förebygga detta, bland annat genom att informera om brotten i lokalsamhällen och till lokala myndigheter, samt genom befintliga barnrättskommittéers arbete. Till exempel skapas samtalsgrupper där barn i skolålder och deras familjer får information och ökad kunskap kring brotten, hur de kan förebyggas och till vem de kan rapporteras.

Diakonia i Thailand/Burma/Laos – 2 miljoner kr

Det här projektet jobbar förebyggande för att säkerställa att barn inte utsätts för barnsexhandel och rehabiliterande för redan utsatta barn som exempelvis kan få tillgång till juridisk hjälp. Projektet utförs i tre länder med fokus på barns utsatthet vid migration. Mellan dessa tre länder rör sig barn och vuxna i stor utsträckning, varför deras sårbarhet ökar. Många barn utsätts av ditresande förövare och turistbranschen i området involveras därför för att öka medvetenhet och lyhördhet.

Diakonia i Libanon – 6 miljoner kr

I Libanon befinner sig många människor som flytt från kriget i Syrien, vilket ökar människors utsatthet generellt, inklusive risken att utsättas för barnsexhandel. Projektet som Diakonia fått medel för är båda rehabiliterande och förebyggande. Bland annat får barn som utsatts tillgång till stödsamtal både individuellt och i grupp, hembesök där socialarbetare besöker hela familjen samt fritidsaktiviteter. Här kan du se URs reportage om barnbrudar i Libanon som gjordes inför MH2017.

SOS Barnbyar i Bulgarien 2 miljoner kr

Bulgarien är både ett transit- och ursprungsland för barnsexhandel och särskilt sårbara är barn från etniska minoriteter, barn på flykt, barn som lever i fattigdom och barn med funktionsnedsättning. SOS Barnbyar vill förebygga att fler barn utsätts genom bland annat arbete i skolor med elever, föräldrar och lärare som tar del av speciellt framtaget läromaterial för projektet.

Plan Sverige i Togo – 4 miljoner kr

I det område som projektet implementeras finns en hög förekomst av trafficking av barn för sexuella ändamål. Få initiativ har tagits från lokala myndigheter och detta projekt arbetar därför för att förebygga att fler barn utsätts och arbeta med barn som redan utsatts, bland annat genom att stärka barns trygghet och skydd, ge juridiskt stöd till överlevare, stärka familjers ekonomiska egenmakt och utkräva ansvar från makthavare i landet.

Plan Sverige i Guatemala – 4 miljoner kr

I Guatemala har Plan i flera år finansierat ett skyddat boende för flickor som utsatts för sexuella övergrepp och trafficking. Genom det här projektet kan de också arbeta med förebyggande arbete på landsbygden där gängkriminalitet är hög och innefattar barnsexhandel. Bland annat inkluderar projektet påverkansarbete gentemot högsta domstolen, barnombudsmannen, åklagare och utbildningsministeriet. Även personal inom rättsväsendet får utbildning i frågorna för att på ett bättre sätt kunna stoppa barnsexhandel, men också företräda barn som utsatts på bästa sätt.

Rädda Barnen i Filippinerna – 2 miljoner kr

Projektet fokuserar på att skydda barn som påverkas av den väpnade konflikten i Filippinerna från trafficking med kommersiella sexuella ändamål. Det görs bland annat genom att minska riskerna i barnens omgivningar och öka deras tillgång till trygghet och skydd. Barn får tillgång till information om risker med trafficking, men också vetskap om hur de kan skydda sig, och till vem de kan vända sig om de behöver hjälp. Vuxna inkluderas också i projektet, för att få stärkt kunskap kring risker för barn och för att skapa så kallade ’watch groups’ som säkerställer barnens trygghet i samhället.

Rädda Barnen i El Salvador – 4 miljoner kr

Det här projektet syftar till att stärka omvårdnaden för barn, stärka deras trygghet och skydd samt arbeta för att återintegrera barn och unga som utsatts för barnsexhandel i samhället igen. Projektet arbetar därför för att stärka koordineringen på central nivå mellan de instanser som arbetar med barn som utsatts, stärka kvalitén på det arbete som ges till barnen i ett initialt skede och att stötta återintegrering av barn. Bland annat tas en träningsmanual fram som kommer användas av juridikstudenter.

Svalorna Latinamerika i Nicaragua – 400 000 kr

Svalorna Latinamerika arbetar sedan många år med att förebygga trafficking av barn för sexuella ändamål i Nicaragua. Genom det här projektet får barn och unga information kring riskerna med barnsexhandel och vem de kan vända sig till om de själva blir utsatta eller misstänker att någon annan blir det. Vissa av de ungdomar som tidigare varit med i projektet är nu utbildade tränare och kan utföra utbildningar med de yngre barnen. Även nyckelpersoner från turistnäringen involveras för att stärka deras kunskap och medvetenhet.

Erikshjälpen i Kambodja – 2 miljoner kr

Projektet arbetar för att förebygga barnsexhandel i Kambodja, men också erbjuda juridiskt stöd till barn som utsatts. Bland annat får barn som utsatts för trafficking med sexuella ändamål tillgång till juridiskt stöd, psykologer och socialarbetare. Projektet inkluderar också påverkansarbete gentemot makthavare i landet för att ytterligare stärka barns trygghet och skydd.

Erikshjälpen i Bangladesh – 2 miljoner kr

Sedan augusti 2017 har omkring 656 000 människor anlänt från Burma till Bangladesh, varav 60 % är barn. FN varnar nu för att människohandlare finns på plats och utnyttjar människors ökade sårbarhet. Det här projektet syftar till att stärka barns trygghet och skydd i ett flyktingläger i Cox’s Bazar i Bangladesh. Detta görs bland annat genom barnvänliga zoner som blir en trygg plats dit barn kan komma om dagarna och ta del av informell utbildning, information om riskerna med barnsexhandel, fritidsaktiviteter och kultur. Det skapar inte bara en säker plats utan bidrar också till en normalisering av vardagen för barnen.

ECPAT Sverige i Kambodja – 1,5 miljoner kr

Genom det här projektet arbetar ECPAT för att stärka barns trygghet och skydd och motverka sexuella övergrepp och exploatering. Detta görs bland annat genom en så kallad hotline som barn och vuxna kan kontakta för att rapportera misstänkta övergrepp. Genom att misstankar anmäls kan barn räddas, förövare gripas och åtalas, och förebyggande av nya och upprepade fall möjliggörs. Projektet kommer också skapa större och bredare medvetenhet kring denna hotline, så att ännu fler känner till tjänsten och kan delta i att förebygga och stoppa sexuella övergrepp på barn i  landet.

Svenska Röda Korset i Bangladesh – 4 miljoner kr

Projektet implementeras i ett område i Bangladesh där naturkatastrofer är vanliga och återkommande. Barn är alltid en av de mest sårbara grupperna i samhället, och vid naturkatastrof ökar denna sårbarhet än mer, inklusive att utsättas för barnsexhandel då det sociala skyddsnät som finns runt barnen ofta raseras vid en katastrof. Därför arbetar Röda Korset med att barn, deras familjer och till exempel skolor har en ökad kunskap kring problematiken med barnsexhandel och ge praktisk kunskap kring hur de kan förebygga trafficking av barn för sexuella kommersiella ändamål.

Svenska Röda Korset i Bangladesh – 4 miljoner kr

Projektet implementeras i flyktingläger i Cox's Bazar i södra Bangladesh, en plats dit många människor flytt från Burma sedan slutet av november 2017. FN och människor som bor i området rapporterar att människohandel, inklusive barnsexhandel, förekommer. Det är därför viktigt att stärka skyddet för barnen. Detta görs bland annat genom psykosocialt stöd till barnen samt att det öppnas hotlines dit barn och vuxna kan ringa för att rapportera om misstänkta övergrepp.

Rädda Barnen i Serbien – 4 miljoner kr

Genom Serbien passerar många flyktingar på vägen in i Europa. När människor är på flykt så ökar utsattheten generellt, inklusive risken att utsättas för barnsexhandel och därför arbetar Rädda Barnen i Serbien för att förebygga barnsexhandel. Det görs bland annat genom att utbilda de som arbetar i flyktinglägren så att de blir mer medvetna om riskerna för barnsexhandel och kan identifiera de barn som löper stor risk att utsättas. 

Rädda Barnen i Bangladesh – 4 miljoner kr

Sedan augusti 2017 så har över 350.000 barn från minoritetsgruppen Rohingya tvingats fly från Burma till Bangladesh. Många bor i nu i flyktingläger, i en väldigt utsatt situation där riskerna för bland annat barnsexhandel ökar. Fokus för detta projekt är dels att öka medvetenheten hos barn och vuxna om riskerna för barnsexhandel, men också att skapa barnsäkra platser med skyddade miljöer där risken för trafficking minskar.

Svenska kyrkan i Guatemala – 2 miljoner

Guatemala är identifierat som ett destinations-, transit- och ursprungsland för trafficking och därför arbetar Svenska Kyrkan med att förebygga trafficking av barn. Detta görs bland annat genom informationskampanjer i samhället om riskerna så att de på så vis kan delta i att stoppa barnsexhandel i området. Projektet arbetar också med att barn som utsatts för barnsexhandel får relevant rehabilitering och stöd.

Unicef Sverige i Libanon – 4 miljoner kr

Projektet arbetar för att stärka trygghet och skydd för de mest sårbara barnen i Libanon. Här inkluderas barn i Libanon och barn på flykt från Syrien. Unicef arbetar därför bland annat med att öka kunskapen hos barnen och deras föräldrar om hur de kan skydda sig, samt att det kommunala stödet till barn som utsatts stärks. Även manliga volontärer inkluderas i arbetet för att sprida information och påverka negativa attityder och normer i samhället som kan leda till sexuella övergrepp. 

Plan International Sverige i Bangladesh – 4 miljoner kr

Projektet syftar till att förebygga och minska trafficking av barn för kommersiella sexuella ändamål. Det görs bland annat genom att stärka lokala strukturer som har ansvar för att skydda barn, informationsspridning för att förebygga att barn utsätts men även se till att barn som utsatts för barnsexhandel får stöd.

Plan International Sverige i Jordanien – 3 miljoner kr

Barnäktenskap är vanligt förekommande, och ökande i Jordanien. Att giftas bort som barn räknas som en form av barnsexhandel. I en väldigt osäker miljö som ett liv på flykt innebär så kan bortgifte av barn i en tidig ålder vara ett sätt att säkra framtiden för sina döttrar och minska osäkerheten för familjen.  Flickor som gifts bort tidigt hoppar ofta av skolan och lever isolerade liv. Därför jobbar Plan med flickor som gifts bort bland annat för att stärka deras egenmakt och skydda dem från våld, försummelse, missbruk och från att bli utnyttjade. De ser också till att flickorna får tillgång till skola.

Svenska Röda Korset - Guatemala/El Salvador/Honduras - 3 miljoner kr

Våldet närmar sig krisnivå med förödande humanitära konsekvenser i området som kallas för ’Northern Triangle’. Regionen karakteriseras av eskalerande våld och har kraftigt ökat antalet internflyktingar och migranter – och där barn och unga är särskilt sårbara. Många beger sig norrut, mot Mexiko och USA utan sällskap av vårdnadshavare eller vuxna.

Projektet arbetar med barn och unga på de i sina hemorter, utmed migrationsvägarna och med de barn och unga som ofta deporteras tillbaka hem igen. Genom sitt arbete säkerställer Röda Korset bland annat att barn och unga får det stöd de behöver, känner till de risker som finns vid migration kopplat till sexuell exploatering, och så att de vet var de kan vända sig om de själva eller någon annan har utsatts.  

Islamic Relief Sverige - Nepal - 2 miljoner kr

Nepal är ett ursprungs- transit- och destinationsland för trafficking av barn för kommersiella sexuella ändamål. Projektet arbetar med att stärka skyddet mot sexuell exploatering av barn. Det görs bland annat genom utbildning för barn och deras familjer kring risker men också i samarbete med gränspoliser för att förhindra att barn tas ut ur landet. Projektet arbetar också med att ge stöd till barn som har utsatts för sexuell exploatering, bland annat med psykosocialt stöd och att se till att återintegrering av barnet i sin familj fungerar.

Barnfonden, Kambodja, 2,1 miljoner kr

Projektet syftar till att skapa trygga samhällen för barn med fokus på säker migration och motverka trafficking av barn för kommersiella sexuella ändamål. Projektet implementeras i två områden i Romeas Heak i Kambodja och inkludera de mest marginaliserade barnen och ungdomarna på landsbygden och svåråtkomliga områden. Projektet arbetar därför bland annat med att stärka barn och ungas tillgång till information och sina rättigheter, vilka risker som finns och hur de kan skydda sig – men även till vem de kan vända sig om de själva eller någon i deras närhet drabbas. Projektet verkar även för att etablera ett fungerande remitteringssystem för att förebygga trafficking.

 

Uppdaterad: tis, 2019-10-08 13:30